30 Юли 2019 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС НАЗНАЧИ ЕМИЛ ДЕНЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ЗАМЕСТНИК-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР“ НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА –ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Сподели

На 29.07.2019 г.  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл.168 ал.3 от ЗСВ, Емил Иванов Денев – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложението за определяне на втори заместник е направено от административния ръководител на Апелативна прокуратура-Велико Търново Таня Недкова.

Емил Иванов Денев е роден на 21.04.1958г. в град Велико Търново.Има завършено висше образование по специалност „право“, квалификационна степен „магистър“ - диплома № 4288/1991г. на ВИМВР – София.Придобил е юридическа правоспособност – удостоверение № 7601/28.04.1994г. на Министерство на правосъдието.

         Започва работа в съдебната система като следовател в Окръжна следствена служба – В.Търново (01.01.1993г. до 15.04.1999г.). С решение на ВСС по протокол от 17.06.1998г. е повишен в ранг „следовател в ЦСО“.

        С решение на ВСС по протокол № 13/м.03.1999г. е назначен на длъжност „прокурор в ОП“ в Окръжна прокуратура – В.Търново, с ранг „прокурор в АП“, и встъпи в длъжността на 15.04.1999г.

       С решение на ВСС по протокол № 3/09.02.2005г. е назначен за заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – В.Търново, с ранг „прокурор в АП“ и е встъпил в длъжността.С решение на ВСС по протокол № 9/25.02.2009г. му е определена комплексна оценка „много добра“ и е повишен в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на решението.

      С решение на ВСС по протокол № 23/03.06.2009г. е назначен на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и е встъпил в длъжността на 09.06.2009г.С решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013г., в резултат на периодично атестиране, е получил комплексна оценка „много добра“.

      С решение на ВСС по протокол № 25/18.06.2014г. е назначен на длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, и е встъпил в длъжността на 25.06.2014г.

      С решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 18/19.06.2019г., на основание чл.169 ал.5 от ЗСВ, г-н Емил Денев е преназначен на длъжност „прокурор в ОП“ в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 26.06.2019г.

      Към 01.06.2019г. има юридически стаж от 26 /двадесет и шест/ години и 5 /пет/ месеца.Придобил е несменяемост по ЗСВ.Не са му налагани наказания.

      С писмо № И – 256/2010 от 30.06.2010г. на Главния прокурор е получил благодарност от ръководството на МВР за участието си в поредица семинари на тема: „Организация на разследващите органи в МВР за приложение на промените в Наказателно – процесуалния кодекс“ с висока оценка за личната му ангажираност с проекта и усилията в подготовката на квалифицирани и компетентни кадри, способни да отговорят на високите изисквания за качеството на работа на МВР и прокуратурата в борбата с престъпността.

     Със заповед № ЛС – 6077/22.12.2014г. на Главния прокурор е поощрен с отличие „служебна благодарност“ и грамота за проявен висок професионализъм и много добра работа по организацията на работа като административен ръководител, установени след извършена ревизия по заповед № 4556/15.10.2014г. на главния прокурор.

     Със заповед № РД – 08 – 359/25.05.2014г. на Главния прокурор Окръжна прокуратура – Велико Търново е получила отличие  „служебна благодарност и почетна грамота“ за висок професионализъм, ефективност и добро качество на работа при съществено натоварване през 2014г.

       Със заповед № РД – 08 – 363/25.05.2015г. на Главния прокурор Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Велико Търново е поощрен с отличие „Служебна благодарност и почетна грамота“, за висок професионализъм, ефективно и добро качество на работа при съществено натоварване през 2014г.

       Със заповед № РД – 08 – 342/13.06.2016г. на Главния прокурор прокурорите и служителите от Окръжна прокуратура – Велико Търново са поощрени с отличие „Почетна грамота“ за постигнати много добри резултати в работата през 2015г. при условията на висока натовареност.

        Със заповед № РД - 08 – 403/10.04.2018г. Емил Иванов Денев е награден с отличие Кортик на ПРБ – „За заслуга“ и грамота, за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура град Велико Търново.

        Със заповед № РД – 08 – 1130/24.06.2019г. на главния прокурор, за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново, г-н Денев е награден с отличие „Знак за заслуга“ и грамота.