В прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

 • за извършено престъпление от общ характер;

 • за издаване на преписи от прокурорски актове;

 • срещу актове на прокурор;

  2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

  Такива справки не се извършват по телефон.

  3. Да получите информация за:

 • структурата и правомощията на прокуратурата;

 • реда за упражняване на законови права когато това е свързано с дейността на прокуратурата;

 • точния ред за достъп до преписки и дела;

  4. Да получите образци на най-често подаваните молби и жалби
   
  В прокуратурата не можете да получите правна консултация!


  Формуляри и образци

  Жалба до Окръжна прокуратура

  Жалба до Районна прокуратура

  Жалба против постановление/ резолюция


  Удостоверение за липса на образувани или висящи наказателни производства

  Удостоверение за липса на образувани или висящи наказателни производства от НСС


  Удостоверение за изтърпяно наказание
  Стъпки по издаване на удостоверение за изтърпяно наказание в ОП Велико Търново.
  Удостоверението за изтърпяно наказание се издава от прокуратурата към съответния съд, постановил наказанието.

 1. Подава се молба свободен текст или по посочения образец, заедно с лична карта на молителя до деловодството на прокуратурата към съответния съд, постановил наказанието.
 2. Съдебната такса за издаване на удостоверението за изтърпяно наказание е 2 /два/ лева. Същата се заплаща по банков път по сметка на Окръжна прокуратура В.Търново.

Жалба до Окръжна прокуратура

 

 

Жалба до Районна прокуратура

 

 

Жалба против постановление/резолюция

 

 

 

Заявление ВТОП

Заявление НСЛС

 

 

Удостоверение за изтърпяно наказание