В Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и съответните районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръгза м. МАЙ 2014г. са изготвени и внесени общо 41 бр. обвинителни акта, 29 бр. споразумения и 21 бр. внесени предложения по чл. 78”а” от НК.

Приведени са в изпълнение 61 бр. присъди.

Окръжна прокуратура – гр. Велико Търновоза периода има внесен 3 бр. обвинителни акта, 0 бр. споразумение, няма внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.

Постановени са и влезли в сила 0 бр. присъди.

През периода няма образувани дела със значим обществен интерес.

Районна прокуратура - гр.Велико Търновое внесла общо 21 бр. обвинителни акта, 11 бр. споразумения и 10 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.

Влезлите в сила и изпълнени присъди са 15 бр.

РП-В.Търново не сочи дела със значим обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Горна Оряховицае внесла общо 7 бр. обвинителни акта, 1 бр. споразумения. Изготвени са и 4 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.

Приведени са в изпълнение 19 бр. присъди и споразумения.

През периода няма образувани дела със значим обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Свищове внесла 5 бр. обвинителни акта, 11 бр. споразумения, има 3 бр. внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.

Получени са 12 бр. присъди за изпълнение.

Не сочат дела с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Павликение внесла 2 бр. обвинителни акта, 4 бр. споразумение и 4 бр. предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.

Влезлите в сила присъди 13 бр.

Няма внесени обвинителни актове и споразумения с обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Елена за периода са внесени 3 бр. обвинителни акта, 2 бр. споразумения, няма изготвени предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.

За периода са получени за изпълнение 2 бр. присъди.

Не се сочат дела с голям обществен интерес.