В Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и съответните районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръгза м. ноември 2011 г. са изготвени и внесени общо 83бр. обвинителни акта, 56 бр. споразумения, 20 бр. внесенипредложения по чл. 78”а” от НК.

Приведени са в изпълнение 123 бр.присъди.

Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново за периода има внесени 5бр. обвинителни актове, 2 бр. споразумения,няма внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.
Постановени са и влезли в сила 3бр. присъди.
Внесените обвинителни актове са по чл.155 от НК – 1 бр., чл.257, ал.1от НК – 1 бр.,по чл. 230, ал.1от НК– 1 бр., по чл.343, ал.1 от НК – 1 бр. и по чл.255, ал.3 от НК -1 бр.

Внесениете споразумения са по чл.123, ал.1 от НК – 1 бр. и по чл.252 – 1 бр.

Районна прокуратура - гр.Велико Търново е внесла общо 33бр. обвинителни акта, 19 бр.споразумения и 8бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.
Влезлите в сила и изпълнени присъди са 44бр.
Няма дела със значителен обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица е внесла общо 36 бр.обвинителни акта,18 бр.споразуменияи 11 бр. предложенияза освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.
Приведени са в изпълнение 38 бр.присъдии споразумения.
Посочениса 2бр.дела с по-значим обществен интерес за периода.

Районна прокуратура – гр. Свищов е внесла 5 бр.обвинителни акта, 5бр. споразумения и 1 бр.предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.
Получени са 13бр.присъди за изпълнение.
Не сочатделас голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Павликени е внесла 2 бр.обвинителни акта и 9бр.споразумения.

Влезли в сила присъдиса 18 бр.
Не се сочат дела с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Елена е внесла 2 бр.обвинителениакта, 3 бр. споразумения. Няма внесенипредложенияза налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

За периода са получени за изпълнение 7бр. присъди.
Не се сочат дела с голям обществен интерес.