Информация месец Декември 2011

В Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и съответните районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръгза м. декември 2011 г. са изготвени и внесени общо 93 бр. обвинителни акта, 48 бр. споразумения, 23 бр. внесени предложения по чл. 78”а” от НК.

Приведени са в изпълнение 121 бр. присъди.

Окръжна прокуратура – гр. Велико Търновоза периода има внесени 2 бр. обвинителни актове, 1 бр. споразумение, няма внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.

Постановени са и влезли в сила 3 бр. присъди.

Внесените обвинителни актове са по чл.282 от НК – 1 бр., по чл. 257, ал.1 от НК – 1 бр.

Внесеното споразумение е по чл.278 от НК – 1 бр.

Районна прокуратура - гр.Велико Търновое внесла общо 29 бр. обвинителни акта, 17 бр. споразумения и 13 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.

Влезлите в сила и изпълнени присъди са 35 бр.

Няма дела със значителен обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Горна Оряховицае внесла общо 51 бр. обвинителни акта, 10 бр. споразумения и 5 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.

Приведени са в изпълнение 51 бр. присъди и споразумения.

Не сочат дела с по-значим обществен интерес за периода.

Районна прокуратура – гр. Свищове внесла 2 бр. обвинителни акта, 9 бр. споразумения и 1 бр. предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

Получени са 9 бр. присъди за изпълнение.

Не сочат дела с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Павликение внесла 4 бр. обвинителни акта и 4 бр. споразумения.

Влезли в сила присъди са 9 бр.

Не се сочат дела с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Еленае внесла 5 бр. обвинителни акта, 7 бр. споразумения, 4 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

За периода са получени за изпълнение 14 бр. присъди.

Не се сочат дела с голям обществен интерес.