ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

УТВЪРЖДАВАМ,

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: ……………….…

                                                                            /ЕМИЛ ДЕНЕВ/

Дата: 01.11.2016 г.

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТРОР В

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Велико Търново, 2016 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел I

Цели и видове обществена информация. Задължени субекти. Принципи

 

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решение за отказ или за предоставяне на обществена информация от Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, както и за повторното използване на информация от обществения сектор, съобразно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

(2) Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти, в конкретния случай - на Прокуратурата на Република България – Окръжна прокуратура – Велико Търново.

(3) Окръжна прокуратура Велико Търново създава и съхранява информация, която е обществена, по смисъла на ЗДОИ.

(4) Официална обществена информация е информацията, която се съдържа в актовете на Окръжна прокуратура Велико Търново при осъществяване на правомощията й.

(5) Служебна обществена информация е информацията, която се събира, създава и съхранява от Окръжна прокуратура Велико Търново във връзка с официалната информация, както и по повод на дейността на ВТОП и на нейната администрация.

(6) Информация от обществения сектор е всяка информация по смисъла на ал. 2, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис и събрана или създадена от ОП - Велико Търново.

(7) Достъп до информация, свързана с материали по разследване по конкретна прокурорска препуска (досъдебно производство), не се представя по реда на ЗДОИ.

 

 

Чл. 2. (1) Административният ръководител на ОП Велико Търново ръководи и организира предоставянето на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана във ВТОП, както и определя реда за повторно ползване на информацията от обществения сектор, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство, както и вътрешните правила, указания и други на Главния прокурор на РБ и неговите заместници, регламентиращи достъпа до обществена информация в ПРБ.

(2) Административният ръководител на ОП Велико Търново взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ОП Велико Търново.

Чл. 3. (1) Достъпът до обществена информация се осъществява при съблюдаването на следните принципи:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

 4. защита на правото на информация и на личните данни;

 5. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

  (2) Предоставянето на информация от обществения сектор се осъществява при съблюдаването на следните принципи:

 6. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;

 7. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;

 8. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;

 9. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

  (3) Правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информацията от обществения сектор не може да се упражнява в случаите, когато искането за информация е насочени срещу правата и доброто име на други лица, националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала, както и в случаите на засягане на защитена от закона тайна.

   

   

  Раздел II

  Субекти на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор

   

  Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България и чужденец има право на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор.

  (2) От правото по ал. 1 се ползват и всички юридически лица.

  Чл. 5. Лицата по чл. 4 могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация, без да доказват наличието на законов интерес и без да разясняват причините и целите за упражняване на това право. Те не могат да бъдат ограничавани на основата на раса, народност, етническа или политическа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, лично и обществено положение или имуществено състояние.

   

  Раздел III

  Публикуване на информация за целите на ЗДОИ на официалната интернет страница на Окръжна прокуратура - Велико Търново

   

  Чл. 6. (1) Окръжна прокуратура Велико Търново осигурява достъп до официална информация за дейността си посредством публикуване на информационни материали на своята интернет-страница в специално създадена за целта секция „Достъп до информация“.

  (2) В секцията по ал. 1 Окръжна прокуратура Велико Търново публикува и поддържа актуална информация, свързана с дейността по организацията и разглеждането на искания за предоставяне на достъп до обществена информация. Информацията се публикува и актуализира от Системния администратор в ОП - Велико Търново.

  (3) Техническата поддръжка на интернет страницата и софтуерната оперативна съвместимост за осигуряване публикуването и управлението на информацията се извършва от Дирекция „Информационни технологии и обслужване“ в Администрация на Главен прокурор на РБ.

  (4) Окръжна прокуратура Велико Търново информира за своята дейност по прилагане на закона и за дейността на разследващите органи чрез публикуване, на официалната интернет страница, на периодичните обобщени информации и доклади, изготвяни в изпълнение на чл. 141, ал. 1 и чл. 142, ал. 3 от Закона за

  съдебната власт, както и на друга официална информация, изискуема по силата на закон и осигуряваща публичност на органите на съдебната власт.

  (5) Извън обхвата на ал. 4, Окръжна прокуратура Велико Търново информира за образуването, движението и резултатите по дела от обществен интерес, посредством публикуване на съобщения на официалната си интернет страница.

  (6) Публикуваната информация не съдържа лични данни.

  (7) Информацията се публикува, съответно обновява, в срок до три работни дни от изготвянето й, съответно от нейната актуализация.

   

  Раздел IV

  Осигуряване на информация на Ведомствения информационен сайт, за целите на ЗДОИ

   

  Чл. 7. (1) На Ведомствения информационен сайт (ВИС), за целите на вътрешно-информационния обмен и за служебно ползване, се публикуват изготвяните в ОП - Велико Търново актове и документи, необходими за приложението на ЗДОИ.

  (2) На публикуване, непосредствено след подписването им, подлежат вътрешноведомствени организационни актове и актове на методическо ръководство, информационно-аналитични документи и други вътрешноведомствени документи, организиращи и контролиращи дейността на магистратите и съдебните служители в ОП - Велико Търново.

  (3) По преценка и след съгласуване с Административния ръководител на прокуратурата или с прокурора, осъществяващ функциите на говорител на ВТОП, на публикуване подлежат и друг документи, във връзка с дейността на прокуратурата и разследващите органи, изготвяни в ОП - Велико Търново.

   

  ГЛАВА ВТОРА

  ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

   

  Чл. 8. (1) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничаван, когато тя:

 10. е свързана с оперативната подготовка на актовете на Окръжна прокуратура Велико Търново и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации и други);

 11. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Окръжна прокуратура - Велико Търново или от нейно име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрацията на Окръжна прокуратура Велико Търново или от орган на съдебната власт.

  (2) Ограничението по ал. 1 не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация, както и при наличие на надделяващ обществен интерес, по смисъла на § 1, т. 6 от ПЗР на ЗДОИ.

  (3) Достъп до обществена информация се отказва, когато:

 12. исканата информация е класифицирана или друг вид защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по ал. 1;

 13. исканата информация засяга интересите на трети лица и те изрично са отказали предоставянето на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

 14. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

  (4) В случаите по ал. 3 лицата по чл. 2 могат да предоставят частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

   

  ГЛАВА ТРЕТА

  ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  Раздел I

  Заявление за достъп и устно запитване. Регистрация

   

  Чл. 9. (1) Лицата по чл. 2 предоставят достъп до обществена информация, въз основа на писмено заявление или на устно запитване.

  (2) Заявленията се адресират до Административния ръководител на Окръжна прокуратура Велико Търново.

  Чл. 10. (1) Заявлението за достъп до обществена информация се подава в писмена форма и следва да съдържа:

 15. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

 16. описание на исканата информация;

 17. посочване на предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

 18. адрес за кореспонденция със заявителя;

 19. подпис на лицето или неговия представляващ.

  (2) Подадените по електронна поща и по факс заявления се считат за писмени, ако съдържат реквизитите по ал. 1, т. 1-4.

  (3) Писменото заявление за достъп до обществена информация може да се изготви по образец (Приложение № 1 към настоящите правила) или в свободен текст.

  (4) В случаите, когато не е ясен предметът на исканата информация или когато е формулирана много общо, лицата по чл. 2 задължително изпращат уведомление до заявителя за уточняване.

  Чл. 11. (1) Подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация, включително по електронна поща или факс, се регистрира незабавно в деловодството на ОП - Велико Търново – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16.

  (2) За устно запитване, прието в деловодството на ОП - Велико Търново, се съставя Протокол по образец (Приложение № 2 към настоящите правила).

  (3) Заявленията за достъп до обществена информация и протоколите за устни запитвания се регистрират в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС). По преписката се регистрират: заявлението/протоколът, имената на заявителя, входящ номер на заявлението, дата и кратко описание на поисканата информация, на кой орган е възложено разглеждането на заявлението, номер и дата на решението, видът на предоставения достъп, постъпили жалби и съдебни решения по тях.

   

  Раздел II

  Разглеждане на заявленията и вземане на решение по исканията за достъп до обществена информация. Срокове

   

  Чл. 12. В 14-дневен срок от регистриране на заявленията, Административният ръководител на ВТОП:

 20. оставят без разглеждане заявленията, които не съдържат:

  а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

  б) описание на исканата информация;

  в) адреса за кореспонденция със заявителя, както и в случаите, когато заявителят не уточни предмета на поисканата обществена информация до 30 дни от уведомлението по чл. 29 от ЗДОИ;

 21. препращат заявленията, когато не разполагат с исканата информация, но имат данни за нейното местонахождение извън ОП - Велико Търново, за което уведомяват заявителя;

 22. уведомяват заявителя, за това, че:

  а) Окръжна прокуратура Велико Търново не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение;

  б) търсената информация не е обществена информация или достъпът до нея се осъществява по специален ред;

 23. се произнасят по заявленията за достъп с решение за предоставяне на достъп до обществена информация.

  Чл. 13. (1) Административният ръководител на ВТОП разглежда заявленията за достъп до обществена информация в 14-дневен срок, който започва да тече след датата на регистрирането им или от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

  (2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, когато:

 24. исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – с не повече от 10 дни;

 25. исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо неговото изрично писмено съгласие за предоставянето й – с не повече от 14 дни.

  (3) При наличие на предпоставките по ал. 2, Административният ръководител на ВТОП изпраща уведомление до заявителя, в което посочва причините за удължаване на срока.

   

  Раздел III

  Разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, създавана или съхранявана в Окръжна прокуратура Велико Търново

   

  Чл. 14. (1) Заявлението за достъп до обществена информация се предава на Административния ръководител на ВТОП, в същия или най-късно в следващия работен ден от постъпването му в деловодството на ОП - Велико Търново, съответно от неговата регистрация в УИС.

  (2) Преписките по заявленията се възлагат за изпълнение по компетентност на Прокурорски помощник при ОП - Велико Търново.

  (3) Прокурорският помощник при ОП - Велико Търново изготвя и предоставя на Административния ръководител на ВТОП, становище по постъпилото заявление относно:

 26. наличието на задължителните реквизити за съдържанието на заявлението по чл. 10, ал. 1;

 27. местонахождението на търсената информация;

 28. вида на исканата информация;

 29. предпоставките за прилагане на основанията за ограничаване на достъпа до обществена информация;

  Чл. 15. (1) Прокурорският помощник при ОП - Велико Търново изготвя проекти на отговори по ЗДОИ от името на Административния ръководител на ОП - Велико Търново, които предварително представя за съгласуване на прокурор от ВТОП, определен със заповед на Административния ръководител на ВТОП.

  (2) За изпълнение на задълженията по този раздел от Районните прокуратури във Великотърновски съдебен окръг може да се изисква относимата информация, изготвена в съответствие с функционалната им компетентност.

  (3) Информацията по ал. 2 се изисква след извършена надлежна проверка за нейната наличност на официалната интернет страница на ВТОП и на ВИС на Прокуратурата, и когато тя не е служебно известна и/или достъпна на интернет страницата и на ВИС.

  (4) Информацията по ал. 2 се изисква от Административния ръководител на ОП - Велико Търново, в електронен вид (по служебната електронна поща), с мотивирано писмо, към което се прилага сканирано копие на искането по ЗДОИ, с посочване на:

 30. каква информация се иска;

 31. причините, поради които се иска информацията;

 32. констатации от проверката в архива на ОП - Велико Търново на интернет страницата и на ВИС – посочва се длъжността и лицето, което е извършило проверката и не е установило наличие на относимата информация, за конкретното искане по ЗДОИ;

 33. при наличие на относимата информация, за конкретното искане по ЗДОИ – писмото да съдържа констатация, че наличната информация не позволява да се направят необходимите извлечения и/или адаптации на текста, за да се подготви проект на отговор;

  (5) След като получи становището по чл. 14, ал. 3, Административният ръководител на ОП - Велико Търново, при необходимост , възлага изготвяне на относимата информация на конкретно посочен отдел/звено/прокуратура или разпорежда друго.

  (6) Изготвената по ал. 5 информация се изпраща по електронна поща на Прокурорския помощник при ОП - Велико Търново, като се съобразява законовия срок за предоставяне на достъп до обществена информация.

  Чл. 16. По всяко постъпило запитване се води досие на хартиен носител, което съдържа всички документи, изготвени във връзка с поискания достъп до обществена информация. Досието се съхранява в деловодството на ОП - Велико Търново.

   

  Раздел IV

  Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

   

  Чл. 17. (1) Решението за предоставяне на достъп до обществена информация задължително съдържа:

 34. степента на осигурения достъп до исканата информация – пълен или частичен достъп;

 35. срокът, в който е осигурен достъп до исканата информация, като той не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

 36. точен адрес и телефон на мястото, където ще бъде предоставен фактически достъп до исканата информация;

 37. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

 38. разходите по предоставяне на достъп до исканата информация;

  Чл. 18. Административният ръководител на ВТОП е длъжен да се съобразява с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите когато:

 39. за спазването й няма техническа възможност;

 40. е свързана с необосновано увеличаване на общите разходи по предоставянето й;

 41. води до възможност за неправомерна обработка на исканата информация или до нарушаване на авторските права.

   

  Раздел V

  Решение за отказ за предоставяне на достъп

  до обществена информация

   

  Чл. 19. (1) Когато са налице основанията на чл. 8, ал. 3, Административният ръководител на ВТОП отказва да осигурят достъп до исканата информация.

  (2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

  Чл. 20. (1) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително съдържа:

 42. правното и фактическото основание за отказа по ЗДОИ;

 43. дата на приемане;

 44. ред за обжалване;

  (2) Решенията на Административният ръководител на ВТОП за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

   

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

  ФАКТИЧЕСКО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪПА

  ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

   

  Чл. 21. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените в решението разходи и представяне на платежен документ.

  (2) Разходите по предоставяне на обществена информация (Приложение № 3 към настоящите правила) се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите.

  (3) При фактическо осигуряване на частичен достъп до обществена информация, данните, до които достъпът е ограничен, се заличават за целите на достъпа.

  (4) Достъпът до обществена информация се предоставя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

 45. преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

 46. устна справка;

 47. копия на материален носител;

 48. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

  Чл. 22. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя лично или на упълномощено от него лице, срещу представяне на писмено пълномощно, освен когато за получаването на информацията е посочен електронен адрес, съгласно чл. 35 от ЗДОИ.

  (2) За предоставянето на достъп се съставя протокол (Приложение № 4 към настоящите правила), който се подписва от заявителя и от служителя във ВТОП, фактически предоставил информацията.

   

  ГЛАВА ПЕТА

  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

   

  Чл. 23. (1) Информация от обществения сектор за повторно ползване се предоставя или се отказва предоставянето й с решение на Административният ръководител на ВТОП, в 14-днвен срок, след постъпилото писмено искане. За такова се счита и искането подадено по електронен път или на платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерски съвет по реда на чл. 15в от ЗДОИ. Информационният център на ПРБ проверява ежедневно на платформата за постъпили искания/заявления за достъп до обществена информация, адресирани до ПРБ.

  (2) Срокът за произнасяне по ал. 1 се удължава до 14 дни в случаите, когато искането за повторно ползване се характеризира със сложност и изисква допълнително време за предоставянето й. За удължаване на срока заявителя се уведомява писмено.

  (3) Писмените искания за предоставяне на информация за повторно използване се регистрират и  разглеждат по реда, определен с настоящите Правила.

  (4) Информация за повторно използване се предоставя на заявителя след заплащане на такса, чийто размер е определен с тарифа, приета от Министерски съвет.

  Чл. 24. Прокурорските помощници във ВТОП изготвят ежегоден доклад за предоставяната от Окръжна прокуратура Велико Търново информация за повторно използване. Докладът се предоставя на Административния ръководител на ОП - Велико Търново – за запознаване.

   

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  § 1. Настоящите правила се приемат на основание чл.3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и във връзка с утвърдените със Заповед № РД-02-13 от 21.06.2016 на Главен прокурор на Република България „Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в ПРБ“.

  § 2. Правилата влизат в сила от деня на утвърждаването им със Заповед на Административния ръководител на ВТОП.

  § 3. Настоящите правила да се публикуват на Локалния интранет сайт на Окръжна прокуратура – В.Търново, намиращ се на адрес: http://local.prb.bg .

   

   

  Изготвил:

  Съдебен администратор: …………………….

                                           /Мая Йорданова/

   

  Съгласувано с:

  Прокурор:          ……………………

                              /Невена Ормаджиева/

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ:

 49. Приложение № 1 – Заявление за достъп до обществена информация;

 50. Приложение № 2 – Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация;

 51. Приложение № 3 – Дължими такси за достъп до обществена информация;

 52. Приложение № 4 – Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация;

 

 

 

Приложение № 1

 

 

ДО

АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

От ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

телефон за връзка: …………………………

ел. поща: …………………………………….

 

        УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

 

        На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация относно:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

(описание на исканата информация)

 

Желая да получа исканата информация в следната форма:

(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

        1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

        2. устна справка;

        3. копия на материален носител;

        4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

 

 

 

Дата:        …………………..                             Подпис: …………………

 

 

Приложение № 2

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Днес,

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(дата, имена на служителя)

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(длъжност, отдел, звено)

 

прие от г-н/г-жа

………………………………………………………………………………

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес за кореспонденция:

………………………………………………………………………………

телефон: …………………………..

ел. поща: ………………………….

 

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Желае да получи исканата информация в следната форма:

(подчертава се предпочитаната форма)

 

1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

 

 

 

Заявител: ……………………….               Служител: ………………….

 

 

 

 

Приложение № 3

 

 

 

 

ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, както следва:

-     дискета - 1 бр. - 0,50 лв.;

-     CD -1 бр. - 0,50 лв.;

-     DVD -1 бр. - 0,60 лв.;

-     разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

-     ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

-     факс -1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

-     видеокасета - 1 бр. - 3,25 лв.;

-     аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;

-     писмена справка - 1 стр. (А4) -1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

 

 

Приложение № 4

 

ПРОТОКОЛ

за предоставяне на достъп до обществена информация

 

на ……………………………………………………….

по заявление с вх. №      …………………………………

 

Днес, …………………, се състави настоящият протокол, на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, с който се удостоверява изпълнението на Решение № …….................. за предоставянето на достъп.

След като се установи, че сумата, посочена в решението за предоставяне на достъп до обществена информация, е заплатена с платежен документ …………………………….

на заявителя ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

(трите имена, съответно наименование и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител)

 

адрес за кореспонденция ……………………………………………….

………………………………………………………………………………

беше предоставен/а        …………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(посочва се информацията и формата за предоставянето и)

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за органа и за заявителя.

 

Предал: ……………………..          Получател: ……………………

……………………………….            …………………………………..

Име и длъжност на служителя:              Заявител:

…………………………………..                …………………………………...

………………………………….         ……………………………………

                                                     Пълномощник: ………………...

                                                     ……………………………………

Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 1

 

ДО

АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

От ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

телефон за връзка: …………………………

ел. поща: …………………………………….

 

        УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

 

        На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация относно:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

(описание на исканата информация)

 

Желая да получа исканата информация в следната форма:

(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

        1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

        2. устна справка;

        3. копия на материален носител;

        4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

Дата:        …………………..                             Подпис: …………………

 

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до ОИ

Приложение № 2

 

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Днес, …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………......

(дата, имена на служителя)

 

………………………………………………………………………………

 лъжност, отдел, звено)

 

прие от г-н/г-жа

………………………………………………………………………………

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес за кореспонденция:

………………………………………………………………………………

телефон: …………………………..

ел. поща: ………………………….

 

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Желае да получи исканата информация в следната форма:

(подчертава се предпочитаната форма)

 

1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

Заявител: ……………………….               Служител: ………………….

Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 3

 

 

 

 

ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, както следва:

-     дискета - 1 бр. - 0,50 лв.;

-     CD -1 бр. - 0,50 лв.;

-     DVD -1 бр. - 0,60 лв.;

-     разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

-     ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

-     факс -1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

-     видеокасета - 1 бр. - 3,25 лв.;

-     аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;

-     писмена справка - 1 стр. (А4) -1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

 

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 4

 

ПРОТОКОЛ

за предоставяне на достъп до обществена информация

 

на ……………………………………………………….

по заявление с вх. №      …………………………………

 

Днес, …………………, се състави настоящият протокол, на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, с който се удостоверява изпълнението на Решение № …….................. за предоставянето на достъп.

След като се установи, че сумата, посочена в решението за предоставяне на достъп до обществена информация, е заплатена с платежен документ …………………………….

на заявителя ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

(трите имена, съответно наименование и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител)

 

адрес за кореспонденция ……………………………………………….

………………………………………………………………………………

 

беше предоставен/а        …………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(посочва се информацията и формата за предоставянето и)

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за органа и за заявителя.

 

Предал: ……………………..          Получател: ……………………

……………………………….            …………………………………..

Име и длъжност на служителя:              Заявител:

…………………………………..                …………………………………...

………………………………….         ……………………………………

                                                     Пълномощник: ………………...

                                                     ……………………………………