В Окръжна прокуратура гр. Велико Търново и съответните районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръг за м. юли 2011 г. са изготвени и внесени общо 88 бр. обвинителни акта, 46 споразумения и 23 предложения по чл. 78”а” от НК.
Приведени са в изпълнение и 80 присъди.

Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново за периода има внесени 2 бр. обвинителни актове, няма споразумения и внесени предложения по чл. 78”а” от НК.
Постановени са и влезли в сила 8 бр. присъди.
Внесените обвинителни актове са по чл.255, ал.3 от НК – 1 бр. и по чл. 199, ал.1 – 1 бр.

Районна прокуратура - гр.Велико Търново е внесла общо 33 бр. обвинителни акта, 14 споразумения и 13 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78„а” от НК.
Влезлите в сила и изпълнени присъди са 44 бр.
Няма дела със значителен обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица е внесла общо 27 обвинителни акта и 9 споразумения. Не са изготвяни предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78”а” от НК.
Приведени са в изпълнение 3 присъди срещу 4 лица.
Не са посочени дела със значим обществен интерес за периода.

Районна прокуратура – гр. Свищов е внесла 15 обвинителни акта, 10 бр. споразумения и 7 предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.
Влезли в сила присъди – 12 бр.
Не сочат внесени обвинителни актове, с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Павликени е внесла 10 обвинителни акта и 10 броя споразумения.
Привела е в изпълнение 11 присъди.
Не се сочат дела с голям обществен интерес.

Районна прокуратура – гр. Елена е внесла 1 обвинителен акт, 3 бр. споразумения и 3 бр. предложение за налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК по дела без значим обществен интерес.
За периода са получени за изпълнение 2 бр. присъди.
Не се сочат дела с голям обществен интерес.