На основание чл. 19 ал. 1 от Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., Окръжна прокуратура гр. Велико Търново уведомява за възможността да приеме желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж през цялата година на място: Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 16, както и в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.“Бачо Киро“ № 7.

Професионалният стаж е с продължителност 4 /четири/ месеца.

 

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3