ДЕКЛАРАЦИЯ от прокурорите и следователите от състава на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора

22 Май 2023 г.

Долуподписаните прокурори и следователи от Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с настоящото декларираме, че ще отстояваме спазването и зачитането върховенството на закона и принципа на разделение на властите.
Ще продължаваме да изпълняваме служебните си задължения съобразно конституционните разпоредби и законодателството на Република България и няма да се поддаваме на каквито и да е политически опити за вмешателство в нашата работа.
Призоваваме, да бъдат отстоявани установените демократични принципи в Конституцията на Република България.