17 Септември 2020 г.

Процедура за провеждане на подбор с цел избор и назначаване на съдебен служител на техническа длъжност „Чистач“ в звено „Информационно и техническо обслужване” в Окръжна прокуратура-Стара Загора

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА, със Заповед №ОП-146/08.09.2020г. на административния си ръководител, на основание чл.100а, ал.2 и ал.3 от Правилника за Администрацията на Прокуратурата на Република България стартира процедура за провеждане на подбор с цел избор и назначаване на съдебен служител на техническа длъжност „Чистач“ в звено „Информационно и  техническо обслужване” в  Окръжна прокуратура-Стара Загора.

В настоящата секция на интернет страницата, хронологично са и ще бъдат публикувани всички обяви, съобщения и резултати във връзка с процедурата от нейното стартиране до приключването й.

17 Септември 2020 г.

Обновление

Обява за стартиране на процедурата

Процедурата е стартирана на 17.09.2020г. с публикуването на обява тук и в специализираната интернет страница за публикуване на обяви за работа – „Заплата-БГ“ (на адрес: www.zaplata.bg)

12 Октомври 2020 г.

Обновление

Разглеждане на всички подадени документи за участие в процедурата, допускане до събеседване и насрочване на такова

       Служителят на длъжност „Съдебен администратор“ в Окръжна прокуратура-Стара Загора (ОП-Стара Загора), на когото със Заповед №ОП-162/07.10.2020г. на административния ръководител на ОП-Стара Загора, съгласно чл.100а, ал.5 от Правилника за Администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) e възложено да извърши подбор на кандидатите подали документи за участие в процедурата, след като разгледа всички подадени заявление за участие в процедурата, приложените към тях документи и получените по служебен ред от Министерство на правосъдието електронни свидетелства за съдимост на кандидатите и извърши преценка дали са представени всички необходими документи за участие в процедурата посочени в публикуваната обява, както и дали тези документи удостоверяват изпълнението на общите изисквания за заемане на длъжността описани в т.2.1.1. на обявата за процедурата,

ОБЯВЯВА :

 1. Няма недопуснати до интервюто (събеседването) кандидати.
 2. Насрочва провеждането на събеседване с кандидатите за 16.10.2020г. (петък) от 09:00 часа, в сградата на Съдебна палата гр. Стара Загора на бул. “Митрополит Методий Кусев” № 33, в ползвания от ОП-Стара Загора кабинет №306 на 3-ти етаж в сградата (с вход през съседният кабинет № 307).
 3. Кани всички кандидати на събеседване с всеки от тях по реда на подадените от тях заявления за участие в процедурата, на определените в т.2 на настоящето съобщение дата и място при следния ред и приблизителен начален час :
  • Мариана Иванова Желева, заявл. вх.№ 3400/2020г.          09:00 часа ;
  • Даниела Проданова Митева, заявл. вх.№ 3545/2020г.        09:15 часа ;
  • Галина Димитрова Димитрова, заявл. вх.№ 3559/2020г.     09:30 часа ;
  • Софийка Йорданова Христова, заявл. вх.№ 3560/2020г.     09:45 часа ;
  • Иванка Колева Славова, заявл. вх.№ 3561/2020г.              10:00 часа ;
  • Янка Георгиева Вълчева, заявл. вх.№ 3562/2020г.              10:15 часа ;
  • Диана Петрова Иванова, заявл. вх.№ 3579/2020г.              10:30 часа ;
 4. На интервюто кандидатите ще бъдат оценени съобразно притежаваните от тях професионални и нравствени качества за изпълнение изискванията за заемане на длъжността посочени в т.2.1.2. и т.2.1.3 на обявата за процедурата с оценка по шестобалната система – дробно число в диапазона от 1,00 до 6,00 със стъпка 0,25.

При явяването си, кандидатите следва представят документ за самоличност.

19 Октомври 2020 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

        Днес 19.10.2020г., Служителят на длъжност „Съдебен администратор“ в Окръжна прокуратура-Стара Загора (ОП-Стара Загора), на когото със Заповед №ОП-162/07.10.2020г. на административния ръководител на ОП-Стара Загора, съгласно чл.100а, ал.5 от Правилника за Администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) e възложено да извърши подбор на кандидатите подали документи за участие в процедурата, след като 16.10.2020г. проведе индивидуално събеседване с всеки от допуснатите до участие кандидати, и оцени същите съобразно притежаваните от тях професионални и нравствени качества за изпълнение изискванията за заемане на длъжността посочени в т.2.1.2. и т.2.1.3 на обявата за процедурата с оценка по шестобалната система (дробно число от 1,00 до 6,00 със стъпка 0,25),

ОБЯВЯВА :

 1. Класира кандидатите получили оценки не по-малки от 4,50 от проведеното събеседване, както следва .

Класиране

Трите имена

Входящ № на заявлението за участие в процедурата

Окончателна оценка

1- во място

Диана Петрова Иванова

№ 3579/2020г

5,75

2-ро място

Галина Димитрова Димитрова

№ 3559/2020г

5,50

3-то място

Мариана Иванова Желева

№ 3400/2020г

5,25

4-то място

Даниела Проданова Митева

№ 3545/2020г

5,00

5-то място

Янка Георгиева Вълчева

№ 3562/2020г

4,75

Иванка Колева Славова

№ 3579/2020г

4,75

6-то място

Софийка Йорданова Христова

№ 3560/2020г

4,50

 1. Няма некласирани кандидати получили оценки по-малки от 4,5
 2. Класираният на 1-во място кандидат ще бъде поканен да сключи трудов договор за заемане на длъжността.