Владимир Валентинов Николов

Административен ръководител -  Окръжен прокурор гр. Плевен

В. Николов

Роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново.

Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски.

Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен.

През периода 01.08.2012 година- 01.08.2017 година заема длъжността „Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен“ /с Решение по Протокол № 31/ 19.07.2012 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Считано от 22.06.2021 година заема длъжността  „Административен ръководител- Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Плевен“ /с Решение по Протокол № 21/ 09.06.2021 година на Висшия съдебен съвет на Република България/.

Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Кралство Испания, Република Полша и др.

Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България.

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Владее английски и руски език, ниво С1.

Семеен, с две деца.

 


 

Николай Валентинов Пачевски

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен

Н. Пачевски  

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Николай Валентинов Пачевски – прокурор в окръжната прокуратура. В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова е посочено, че прокурор Пачевски има над 16 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. От 2002 г. до настоящия момент е заемал последователно всички длъжности в районна и окръжна прокуратура – Плевен, вкл. заместник на административния ръководител. Той притежава много добра теоретична и подготовка, умее да преодолява и разрешава възникнали проблемни ситуации, съпричастен е към проблемите на колегите си и се ползва с тяхното уважение. Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен с отличие "Служебна благодарност и грамота".

 


Венцислав Данев Фердинандов

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен

 

Роден на 14.08.1973 година в град Плевен.

Завършил висше образование в СУ „Св.Климент Охридски“ град София, специалност „Право“.

От 2001 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор и прокурор при Районна прокуратура град Плевен.

През периода 01.07.2018 година - 25.11.2021 година заема длъжността прокурор при Специализирана прокуратура – гр.София.

Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Румъния в град Букурещ, Федерална Република Германия, Кралство Белгия, Република Хърватска, Кралство Испания, Република Полша и др.

Член на Асоциацията на прокурорите в България.

Владее английски и руски език, ниво С1.

 


 

Дияна Любенова Илиева-Стоянова

Заместник Административен ръководител-Заместник Окръжен прокурор гр. Плевен

Родена на 09.06.1979 година в град Свищов.

Завършила е висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

В периода от 2003 г. до 2012 г. е разследващ полицай в ОД на МВР – Плевен.

От 2012 година работи в системата на Прокуратурата на Република България като прокурор в Районна прокуратура - Троян, а от 2014 година в Районна прокуратура – Плевен.

Считано от 11.04.2022 година заема длъжността  „зам. административен ръководител – зам. окръжен прокурор“  на Окръжна  прокуратура – Плевен, с ранг „прокурор в АП“. Назначена е на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 11/23.03.2022 година.

Член на Асоциацията на прокурорите в България.

Семейна, с две деца.