Съобщение за Удостоверения за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения

Съгласно чл.13 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратура на Република България, утвърдена със Заповед РД-02-07/07.04.2016г. на Главен прокурор на ПРБ:

1.Удостоверения за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения се издават от окръжните и районните прокуратури в страната , въз основа на заявление по образец от лицето и след заплащане на такса, предвидена в Тарифа 1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието .

2.Информацията в удостоверенията се извежда след  извършена справка в Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността, като същата предоставя актуални данни за дадено лице към определена дата за територията на всички прокуратури и следствени отдели в страната.

За Окръжна прокуратура-Плевен заявленията по образец се подават всеки работен ден от 08.30 до 17.00ч. на гишето на охраната- етаж 5, Съдебна палата, като изготвените удостоверения се получават след 10.00 часа на следващия работен ден.

Забележка: При издаване на удостоверение, което ще се използва в чужбина, същото следва да се предостави в оригинал във ВКП-град София за заверка с апостил.

Заявление удостоверение ОП Плевен - PDF

Заявление за удостоверение ОП Плевен - WORD

 

Жалба

Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, като посочат датата и мястото на извършване на деянието, по възможност пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и техните адреси.

Жалбата се подава в писмена форма, адресирана до съответната прокуратура. Тя трябва да съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за призоваване, евентуално телефон за контакт на жалбоподателя и е задължително подписана от него. Когато се прави устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който го приема.

По жалбата се извършват проверки, които прокурорът възлага на полицията или други органи.

В деловодството на съответната прокуратура жалбоподателите получават информация за входящия номер под който е заведена тяхната жалба и за движението на преписката.

Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, отмяна на наложените ограничения за напускане на страната и др. също се получават в деловодството на съответната прокуратура.

Образец на жалба / 27.0 KB