Име  Длъжност  Декларации за несъвместимост  Декларация за имущество и интереси чл.35 ал.1 т.2
Диляна Бунева Съдебен секретар PDF PDF
Дарина Фердинандова Адм. секретар PDF PDF
Лили Димитрова Съдебен деловодител PDF PDF
Мария Николова Съдебен деловодител PDF PDF
Христинка Саньова Главен счетоводител PDF PDF
Регистър декларации ЗПКОНПИ PDF
Регистър неподадени декларации ЗПКОНПИ PDF