Окръжна прокуратура – Плевен с данни от разследването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с. Изгрев, общ. Левски

15 Септември 2023 г.

Окръжна прокуратура –Плевен през месец април 2023 година е била сезирана от мъж, за това, че 94-годишната му майка е починала в социален дом в село Изгрев, общ. Левски, където не са били полагани адекватни грижи за нея. С Разпореждане на ОП-Плевен било възложено извършването на проверка на компетентната административна институция, а именно Агенцията за контрол на качеството на социалните услуги. В хода на същата е установено, че Центърът не е разполагал с лиценз за осъществяване на дейност по ЗСУ. Същият е бил прекратен на 15.06.2020 година. Тъй като предоставянето на този вид социална услуга без наличие на лиценз представлява административно нарушение на разпоредбите на Закона за социалните услуги е образувано досъдебно производство с друг предмет на разследване, а именно -  установяване  причините за смъртта на 94-годишната жена. Към настоящия момент от ОП-Плевен се събират и данни за евентуално извършени данъчни престъпления от дружеството, което стопанисва Центъра в с. Изгрев.

По повод осъществяване на предоставяне на социални услуги от същия център в село Изгрев, през 2020 година от РП-Плевен, ТО-Левски е била извършвана проверка, предметът на която е бил неспазването на стандартите и критериите за предоставяне на услугата. По време на проверката е било налице валидно издадено удостоверение за регистрация за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ от дата 09.08.2019 година. Дружеството е било вписано и в Регистъра по Закона за социалното подпомагане както доставчик на социална услуга, както е изисквало законодателството към началото на 2020 година. При така установеното, РП Плевен- ТО Левски е приела, че не са на лице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, а случая касае извършено административно нарушение по ЗСП, поради което е постановен отказ да се образува ДП от дата 03.04.2020 година. По повод публикации в медиите, преписката е изискана за осъществяване на служебен контрол от страна на ОП-Плевен.