28 Март 2023 г.

На 23 март 2023г. в Окръжна прокуратура – Перник беше проведено годишно отчетно събрание за дейността на прокуратурите от съдебен район – Перник през 2022г.

Сподели

На 23 март 2023г. в Окръжна прокуратура – Перник беше проведено годишно отчетно събрание за дейността на прокуратурите от съдебен район – Перник през 2022г. Гости на събранието бяха г-жа  Красимира Филипова - заместник на Главния прокурор при ВКС, г-жа Даниела Машева – заместник на Главния прокурор при ВКС, г-н Радослав Димов – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, председателят на Окръжен съд – Перник г-н Калин Баталски, председателят на Административен съд – Перник г-н Иво Иванов, ръководството на Областната  дирекция на МВР - Перник и на ОЗ“Охрана“ – Перник. Докладът за дейността на прокуратурата през 2022г. беше представен от  административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник г-жа Галина Антова.

         Според данните от годишния доклад, през 2022г. в прокуратурите в съдебния регион са постъпили за наблюдение общо 3622 броя преписки, с 300 броя повече в сравнение с 2021г. Всички преписки са решени в законовия 1-месечен срок, като това е наложена трайна тенденция в прокуратурите от региона.

През 2022г. прокурорите от региона са наблюдавали общо 3499 броя досъдебни производства, като се наблюдава леко увеличение спрямо предходните периоди. Увеличен е броя на  новообразуваните досъдебни производства, което е във пряка връзка и с дейността на органите на ОД на МВР-Перник. Затвърждава се тенденцията за висок процент решени досъдебни производства спрямо наблюдаваните.  

За поредна година на първо място по брой са образуваните досъдебните производства по глава V от Наказателния кодекс, а именно престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления, основно престъпленията по транспорта – пътнотранспортни произшествия с пострадали лица и управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Общия брой на решените преписки през 2022г. е 3 413броя, като в тази бройка се включват преписки с възложена проверка, извършена лична проверка и такива изпратени по компетентност, както и инстанционни преписки.

През 2022г. прокурорите от прокуратурите в съдебен регион Перник са внесли в съдилищата на Пернишкия съдебен регион общо 435 прокурорски акта, по които са постановени 417 осъдителни и санкционни съдебни решения. Относителният дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове е 95,86%.

Основен приоритет на прокуратурите от съдебен регион Перник и през 2023г. ще продължава да бъде подобряване на показателите за срочност и качество на разследването, както и качеството на изготвяните прокурорски актове, поддържане на създаденото добро взаимодействие между разследващи органи и наблюдаващи прокурори в борбата с  битовата престъпност, домашното насилие и борбата срещу разпространението на наркотични вещества в региона, усъвършенстване на екипния принцип в разследването по всички дела, подобряване на качеството на прокурорската работа.

В изказването си г-жа Красимира Филипова посочи, че видно от данните в доклада, за поредна година прокуратурите от съдебен регион – Перник отчитат много добри резултати и поздрави прокурорите за добре свършената работа.