13 Април 2022 г.

Професионализъм е в основата на ефективността в работата на прокурорите от Софийския апелативен район през 2021 година

Сподели

               На 12.04.2022 г. ръководството на Апелативна прокуратура – София (САП) представи годишен доклад за дейността през 2021 г.

               Събитието уважиха Красимира Филипова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, и председателят на Софийски апелативен съд Даниела Дончева.

               Заместниците на административния ръководител на САП Галя Маринова, Емилия Русинова, Емил Петров запознаха колегите с обобщени изводи за дейността на прокуратурите в Софийския апелативен район през изминалата 2021 г.

               Прокурор Галя Маринова представи резултатите и тенденциите в противодействието на престъпността в аспекта на досъдебната фаза.

За 2021 г. на територията на апелативния съдебен район са регистрирани 28 813 извършени престъпления, като повече от половината от тях – 16 110 броя, са извършени в град София. Налице е намаление на регистрираните престъпления в съдебните райони на всички окръжни прокуратури.

През изминалата година прокурорите от Софийския апелативен район са работили общо по 84 640 броя преписки, като решените са 80 303 броя.

Наблюдава се увеличение на потвърдените прокурорски актове при упражнен инстанционен контрол в сравнение с предходната отчетна година. Общият брой на решените инстанционни преписки е 5 031. Високият процент на потвърдените при инстанционния контрол актове и съответно значително ниският процент на отменените такива е показател за качествената дейност на първоинстанционните прокуратури по преписките. Това е критерият както за обоснованост и законосъобразност на постановените прокурорски актове, така и за проявено старание и професионализъм.

Значително е увеличен показателят на наблюдаваните преписки, образувани от прокурор след самосезиране. Сходна тенденция се наблюдава при преписки по сигнали на контролните органи.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства в Софийския апелативен район през 2021 г. е 96 384, като новообразуваните през отчетната година са 32 826. Най-голям брой от тях са за престъпления против собствеността, следвани от общоопасни престъпления, престъпления против личността, стопанството и документни престъпления.

За 2021 г. в Софийския апелативен район са приключени общо 39 372 броя досъдебни производства, от които 99,82 % са в законния срок. Решените досъдебни производства през 2021 г. са 71 352 броя, като 98,41 % от тях са решени в едномесечен срок.

Налице е увеличение на внесените в съда прокурорски актове, в т.ч. обвинителен акт, споразумение или постановление за прилагане на чл. 78а от НК. Общият им брой за 2021 г. е 8 785.

Тенденциите в показателите на дела в съдебна фаза през отчетната 2021 г. очерта прокурор Емил Петров.

В района на Апелативна прокуратура – София през 2021 г. в съда по прокурорски актове са образувани общо 8 801 дела. Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са 8 309, като техният брой се е увеличил в сравнение с предходната 2020 г., когато са били 7 936.

Във всички прокуратури от Софийския апелативен район е отчетена много добра активност при работата по гражданско-съдебния надзор. Прокурорите от района на САП са изготвили и предявили 658 иска по СК, ГПК, ТЗ и други закони. Налице е значително увеличаване на този показател.

През 2021 г. прокурорите са изготвили общо 2 155 уведомления по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, като през 2020 г. те са били 881 броя.

Данните за дейността по изпълнение на препоръките в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка и наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес, бяха представени от Емилия Русинова.

Общият брой досъдебни производства, взети на специален надзор и наблюдавани от Апелативна прокуратура – София, са 705, от които 336 са новообразувани. Констатирано увеличение на досъдебните производства, свързани с пране на пари – 262 броя. Под наблюдението на прокуратурите от района на САП са 172 досъдебни производства за злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз, 1 989 досъдебни производства са образувани за данъчни престъпления.

Запазва се тенденция за сравнително висок брой на досъдебните производства, образувани за престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти. 5 117 досъдебни производства се водят за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда,

През 2021 г. в прокуратурите от района на Апелативна прокуратура – София са наблюдавани 1 051 броя досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления.

Заместникът на главния прокурор Красимира Филипова подчерта, че зад всеки количествен показател в годишния доклад на Апелативната прокуратура – София са положените усилия от прокурорите и поздрави магистратите за постигнатите през 2021 г. резултати. Тя посочи, че дейността на Апелативна прокуратура – София е показател за дейността на цялата прокуратура на Република България по обясними причини. „В рамките й се намират най-големите структури в страната на районно и окръжно ниво, което следва да се взема предвид. Техните особености, които са уникални за цялата страна, определят особеностите на самия апелативен район“, отбеляза прокурор Филипова.