14 Април 2021 г.

Апелативна прокуратура – Велико Търново отчете много добри резултати от работата на прокуратурите в апелативния район през 2020 година

Сподели

Главният прокурор Иван Гешев присъства онлайн на годишното отчетно събрание на Апелативна  прокуратура – Велико Търново, което се проведе онлайн на 13.04.2021 г.  На него също онлайн присъстваха Даниела Машева – заместник на Главния прокурор при ВКП,   Янко Янев - председател на Апелативен съд – В. Търново, прокурорите от Апелативна прокуратура-Велико Търново и административните ръководителите на окръжните прокуратури - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

Още в началото на събранието главният прокурор Иван Гешев поздрави прокурорите за много добрите резултати, които са постигнали през отчетната година. Пожела им здраве и успешна работа и през настоящата година.

Даниела Машева – заместник на главния прокурор при ВКП също поздрави присъстващите за постигнатите  резултати, като обърна внимание на подобрена срочност  на разследването и постиженията  в дейността през отчетната година.

Председателят на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев поздрави прокурорите за добрите резултати и изрази удовлетворение от съществуващите колегиални отношения между двете институции. 

         Административният ръководител на Апелативна прокуратура-Велико Търново Таня Недкова представи статистически данни и направи анализ за работата на прокурорите във всички  направления на дейността през 2020г.

Отчетено бе намаляване на броя на регистрираните престъпления (10 485 през 2020 г. срещу 10 773 през 2019 г.) и трайно увеличение на процента на разкритите престъпления, който през 2020 година е 61,25 %, а през 2019 г. – 55 %.

 През 2020 година прокурорите от апелативния район са наблюдавали общо 32 274 преписки, като от тях 94,9 % са решени през годината (30 622 броя). Запазва се традиционно висок процент - 99,50 %  на решените преписки в едномесечен срок (30 458 броя). 

Броят на наблюдаваните в апелативния район досъдебни производства е 19 247 бр. Решените досъдебни производства са 17 092 броя, като от тях 96.1 % са решени в едномесечен срок.

През 2020 г прокурорите в апелативния район са внесли в съдилищата   4 048 бр. прокурорски актове, срещу 4 399 лица. Обвинителните  актове са 2 235 бр., споразуменията - 1245 бр. и  предложения по чл. 78а НК  - 568 бр.

От предадените на съд лица най-много са с повдигнати обвинения за общоопасни престъпления – 51,83%  и престъпления против собствеността – 19,37%.

Осъдените и санкционирани лица са 4178, като при 93,01 % от тях съдебния акт е влязъл в сила.

Данните от отчета очертават добри резултати на прокуратурите от апелативния район относно броя на оправданите лица и на оправдателните присъди. Отчетният период бележи значително намаляване на оправдателните съдебни актове, които са 76 броя или 1,88% от внесените през годината прокурорски актове. По - малък  е и броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт – 80, които съставлява 2,06 % от предадените на съд лица. Данните сочат, че се запазва тенденцията от предходните години за значително намаляване на оправдателните съдебни актове и на оправданите лица.

       Констатира се също, че от апелативните прокуратури в страната, прокурорите от      Апелативна прокуратура – Велико Търново са на второ място по индивидуална натовареност , след Апелативна прокуратура - София.

Апелативният прокурор Таня Недкова подчерта също, че през отчетната година активно се е работило и по приоритетите на прокуратурата – противодействието на битовата престъпност в малките населени места, разкриване и разследване на престъпленията с предмет наркотични вещества, корупционните престъпления.Тези направления остават приоритетни за работата на прокуратурата и през 2021 г.