Деловодството е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в Районна прокуратура книжа – жалби, молби, сигнали и др.

В деловодството се води входящ дневник, в който се вписват датата на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело или преписка, посочете неговия номер, година и прокуратурата, до която изпращате документите.

Входящият номер и датата на постъпване се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата, когато сте подали документите.

В Деловодството можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на наблюдаващия прокурор или на Районният прокурор.

Образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение

Заповед и заявление за създаване на електронен регистър на заявленията по чл.29 от Закона за защита на личните данни в Районна прокуратура - Видин

Заповед №208/2018г.

Приложение №2 към заповед № 208/2018г.