Информация за граждани

  • РПВидин-деловодство
  • РП Видин-деловодство ТО Белоградчик
  • РП Видин-деловодство ТО Кула

Работно време с граждани: от 09:00 до 17:00

В рамките на работното време деловодството на Районна прокуратура - Видин, осъществява контакти с гражданите, като представя на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощените от тях лица информация.