Защита на пострадали от трафик

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ

         Уведомява гражданите, че  защита може да търси всяко лице, пострадало от  ТРАФИК.

        В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба в служба „Регистратура и деловодство“ в РП Ловеч,в служба „Деловодство“ в ТО Троян,ТО Тетевен и ТО Луковит, както и до органите на Министерството на вътрешните работи.         

        Всеки пострадал от такова престъпление, тъй като е претърпял вреди от същото, в наказателното производство има следните  права: да получи защита за сигурността му и тази на близките; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в НПК; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник.

         На всеки пострадал от Трафик се осигурява достъп до медицинска и безплатна правна помощ.