26 Юли 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Панагюрище"

Сподели

На основание чл. 22б, ал.2, т. 14,15,16 от ЗОП и във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет  ”Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Панагюрище”,Ви уведомяваме, че на 10.10.2014 г. приключи договора за възлагане на обществена поръчка, сключен с фирма „Одико-69” ООД г. Пловдив, поради изтичане на срока. На 07.10.2014 г. с платежно нареждане е изплатена сумата по договора в размер на 114,05 лв. На 13.10.2014 г. с платежно нареждане е възстановена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2,85 лв. Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка е подадена в Регистъра за обществени поръчки на 13.10.2014 г. под номер 628307.

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка