Образци на документи:

Вътрешни правила за организация на работа в Окръжна прокуратура - Пазарджик, относно представяне и освобождаване на парични суми по мярка за неотклонение "Парична гаранция" / 377 KB

Заявление за освобождаване на "Парична гаранция" / 37.8 KB

Вътрешни правила за реда и предоставяне на достъп до обществена информация в Окръжна прокуратура Пазарджик / 346.6 KB

Приложения за предоставяне на достъп до обществена информация / 534.6 KB

Жалба до Окръжна прокуратура / 31.5 KB

Жалба до Районна прокуратура / 31.5 KB

Жалба против постановление за отказ за образуване на досъдебно производство на Районна прокуратура / 32.0 KB

Молба до Окръжна прокуратура или Районна прокуратура за издаване на удостоверение относно изтърпяна присъда / 23.5 KB

Препис от Окръжна прокуратура / 29.5 KB

Препис от Районна прокуратура / 29.5 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Окръжна прокуратура - Пазарджик / 40.16 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура - Пазарджик / 39.7 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура - Велинград / 39.9 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура - Пещера / 40.0 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура - Панагюрище / 40.0 KB


Такси

 • Исканите и издавани документи и книжа по наказателни дела от общ характер : удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи и други, свързани с наказателно производство от общ характер, се освобождават от заплащане на държавни такси.
 • Исканите удостоверения, документи, преписи на документи, несвързани с наказателно производство от общ характер, от подсъдимите и трети лица, за да им послужат другаде, а не по-самите дела се таксуват според Тарифа №1 към Закона за държавните такси, а именно - 2 лева за първа страница и 1 лев за всяка следваща страница.

Плащанията на съдебните такси могат да се извършват:

 • с дебитна карта

  • без такса в деловодството на Окръжна прокуратура - Пазарджик на ПОС терминал.

 • по банков път 

  • за Окръжна прокуратура - Пазарджик обслужващата банка „ОББ” АД гр. Пазарджик с номер на сметка BG94UBBS80023106044005, BIC код – UBBSBGSF.

  • за Районна прокуратура - Пазарджик обслужващата банка „Райфайзенбанк (България)” ЕАД гр. Пазарджик с номер на сметка BG75RZBB91553120052610, BIC код – RZBBBGSF.

  • за Районна прокуратура - Велинград обслужващата банка „Райфайзенбанк (България)” ЕАД гр. Велинград с номер на сметка BG21RZBB91553120036413, BIC код – RZBBBGSF.

  • за Районна прокуратура - Пещера обслужващата банка „ОББ” АД гр. Пещера с номер на сметка BG49UBBS80023106045300, BIC код – UBBSBGSF.

  • за Районна прокуратура - Панагюрище обслужващата банка „Уникредит Булбанк” АД гр. Панагюрище с номер на сметка BG81UNCR75273187896801, BIC код – UNCRBGSF.

Такси по ЗДОИ

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков
Извадка от Неофициален раздел бр.98 от 13.12.2011 г. на ДВ