1 Август 2018 г.

Създаване в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил на електронен регистър на заявленията по чл. 29 от ЗЗЛД

Сподели

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

В Окръжна прокуратура гр.Кюстендил да се създаде и поддържа електронен регистър /Приложение № 1/ на заявленията по чл. 29 от Закона за защита на личните данни /Приложение № 2/, подавани до административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил от лица, чиито лични данни се обработват в Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

В Окръжна прокуратура гр.Кюстендил да се създаде и поддържа електронен регистър /Приложение № 1/ на заявленията по чл. 29 от Закона за защита на личните данни /Приложение № 2/, подавани до административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил от лица, чиито лични данни се обработват в Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил.