Профил на купувача

Сподели

17 Март 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура“

Тръжна документация

16 Юни 2016 г.
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА" - ОПИ 20

Тръжна документация

14 Април 2016 г.
Обществена поръчка "Публична покана №9052996 с обект "Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска градска прокуратура, по две обособени позиции ОПИ - 17"

Тръжна документация