Профил на купувача

Сподели

3 Май 2018 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в административни сгради на Софийска градска прокуратура“, по три обособени позиции“

Тръжна документация