3 Октомври 2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на очни медицински прегледи на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура“

Сподели

1.    Обект на поръчката: Обектът на обществената поръчка е предоставяне на услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки
2.    Вид на обществената поръчка: Събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и сл. ЗОП.
3.    Предмет: Настоящата поръчка има за цел да осигури избор на изпълнител, които да извърши очни прегледи  на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура.
4.    Срок за изпълнение.
Срокът за изпълнение е до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на сключване на договор с избрания изпълнител и по одобрен от възложителя график.
5.    Място на изпълнение
Очните медицински прегледи на работещите в Софийска градска прокуратура се извършват в лечебни заведения на изпълнителя находящи се на територията на гр. София.
6.     Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 8 000 /осем хиляди/ лв. без ДДС.

Връзка към АОП

Връзка към АОП