25 Юли 2019 г.

Обществена поръчка „Извършване на очни прегледи“ на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура

Сподели

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на очни прегледи“ на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура, съобразно Техническата спецификация на възложителя.

Обект на поръчката: предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

1.  Предмет на обществената поръчка.

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на очни прегледи“ на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура, съобразно Техническата спецификация на възложителя.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията на КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Видът на задължителните периодични профилактични очни прегледи е определен съгласно предписанията от обслужващата Служба по трудова медицина.

На задължителни периодични профилактични очни прегледи подлежат работещите магистрати и съдебни служители в Софийска градска прокуратура, съобразно изготвен списък. 

2.  Вид на поръчката.

Вида на поръчката е събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2  от ЗОП, която ще се проведе по реда на чл.186 от ЗОП.

3.  Срок и място за изпълнение на обществената поръчка.

3.1. Срок на изпълнение на обществената поръчка: до 01.11.2019 г.

3.2. Място на изпълнение на услугата - гр.София, в лечебно заведение на Изпълнителя по предварително съгласувани с Възложителя и съобразени с работното му време план-графици за изпълнението на услугата по договора. Всяко лице ще премине профилактични медицински очни прегледи, съгласно техническата спецификация, еднократно за срока на действие на договора. Възложителят ще предостави на Изпълнителя  на хартиен и електронен носител поименните списъци с всички магистрати и служители, подлежащи на профилактични очни прегледи при сключване на договора. 

4.   Прогнозна стойност и срок. Цени и условия на плащане.

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в размер на 8 000,00 /осем хиляди/ лева без ДДС.

Прогнозната стойност включва всички плащания към бъдещия изпълнител на обществената поръчка.

 

Връзка към АОП