21 Март 2016 г.

Обществена поръчка "Публична покана 9051525 за доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура"

Сподели

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОСТАВКИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

 

Поръчката има за предмет доставката на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура.

КОД СЪГЛАСНО OБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30124300, 30125100;

Описание: Барабани за офис машини, касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно посочено в документацията към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36 200 BGN без ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на възложителя на територията на гр.София:

Бул. “Витоша” № 23, ет.2, стая 32 и ул. “Монтевидео” № 21.

NUTS:

BG 411

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най – ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31.03.2016г., 16:00 часа

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

06.04.2016г., 13:30 часа  в гр.София, бул.»Витоша» № 2, СГП, ет.2, зала № 75.

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31.03.2016г.

Връзка към АОП

Тръжна документация