25 Януари 2016 г.

Обществена поръчка "Публична покана 9049834 с предмет "Текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура"

Сподели

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

УСЛУГИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текуща поддръжка  и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура, подробно описана в приложението към публичната покана, достъпно на профила на купувача

http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38 500 BGN

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ :

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 38 500 (тридесет и осем хиляди и петстотин) лева без вкл. ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на изпълнителя на територията на гр. София

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите изисквания и други условия за подготовка на офертата са подробно описани в приложението към публичната покана, достъпно на профила на купувача

http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- К1,i – предложена цена за един сервизен час труд, лeва/час от участник i .

К1 е с относителна тежест 40%

 

- К2,i – предложена цена за извършване на годишен технически преглед на автомобили

К2 е с относителна тежест 10%

 

- К3,i – обща стойност за целите на оценяването от Ценоразпис на основни резервни части и консумативи за автомобили

К3 е с относителна тежест 50%

 

        Всички предложения на кандидатите по показателите К1,  К2 и К3  следва да бъдат с положителна стойност, различни от „0”(нула) и закръглени до втория знак след десетичната запетая.

 

Оценката се извършва по следната формула:

 

К,i = К 1,i + К 2,i + К 3,i

 

К 1 = минимална предложена цена за един сервизен час труд х40

        предложена цена за един сервизен час труд от участник i(K1,i)

 

 

К 2 = минимална предложена цена за годишен технически преглед х 10

         предложена цена за годишен технически преглед от участник (К2,i) 

 

К 3 = минимална предложена обща стойност за целите на оценяването от Ценоразпис на основни резервни части и консумативи за автомобили х 50

предложена обща стойност за целите на оценяването от Ценоразпис на основни резервни части и консумативи за автомобили 3,i) 

 

         На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка К, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05.02.2016г. 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката, мoжe да бъде получена на http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05.02.2016г.

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

10.02.2016г. 10.30 часа в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2, Софийска градска прокуратура, зала № 75

 

 

Връзка към АОП

Тръжна документация