6 Октомври 2015 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в Административна сграда № 1 на Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, на адрес гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21

Сподели

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: „Площ от общо 2 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки - 1 бр.  и вендинг автомат за пакетирани храни, безалкохолни напитки, закуски – 1 бр.”, обособена на първия етаж от Административна сграда № 1 на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, находяща се в гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21”.

2. Предназначение на обекта: Поставянето на автомат за кафе и топли напитки и вендинг автомат за  пакетирани храни, безалкохолни напитки, закуски, е с цел подобряване условията за работата на магистрати и служители. Автоматите се поставят на общодостъпно място и отговарят на следните изисквания:

2.1. Да се предлага богат асортимент от кафе и топли напитки – минимум 16 вида, включващ нес кафе и безкофеиново кафе, пакетирани храни и закуски – минимум 15 вида, безалкохолни напитки – минимум 5 вида – всички с добро качество;

2.2. Машините да бъдат енергоспестяващи и безопасни;

2.3. Машините да бъдат с монтирани електромери и водомер, автомата за кафе да може да се свързват с течаща вода на определените в сградата места.

Машините да са пълен автомат (автоматично поставяне на чаша и захар).

Машините да са настроени да приемат монети от 5 ст. до 1 лв. включително, емитирани от БНБ и да са настроени да връщат ресто.

Предлаганите продукти от вендинг машините следва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна цели (приета с ПМС № 178/23.07.2004 г., обн. в ДВ, бр. 68/03.08.2004 г.).

Кандидатите са длъжни да монтират и осигурят за експлоатация автомат за кафе и топли напитки, съобразен с изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с поставена СЕ маркировка.

Вендинг машините следва да предоставят услугата в рамките на работното време на СГП.

Предлаганите продукти следва да са на цени в рамките на средните пазарни цени за съответния асортимент. Наемодателят има право по време на договора да изисква мостри.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: десет (10) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 90 (деветдесет) лв. с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за  ел. енергия, вода и др.

6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на една месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец чрез  набирателната сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на СГП;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода и др., свързани с ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 63 CECB 9790 31E8 4719 00, BIC: CECBBGSF.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 30 лева, която се внася по сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30 (тридесетия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава от регистратурата на Софийска градска прокуратура, в сградата на Съдебната палата, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2,  етаж 2, в рамките на работния ден от 8,30 до 17,00 часа.

9. Заявления за участие в търга се подават в регистратурата на Софийска градска прокуратура, в сградата на Съдебната палата, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2,  етаж 2,  Срокът за подаване на заявленията е до 17 часа на 35 (тридесет и петия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35 (тридесет и петия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа със  служител на СГП, тел. 02/80 81 225; 02/8081205 – Е. Кралева и Рачо Павлов.

11. Търгът ще се проведе на 7(седмия) ден след изтичане на срока, посочен в т.10 в сградата на Софийска градска прокуратура, Съдебната палата, адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, етаж 2,  зала № 75  от 10,00 часа.