6 Октомври 2015 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в Административна сграда № 2 на Софийска градска прокуратура – следствен отдел, на адрес гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21

Сподели

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: „Площ от  88,20 кв.м. обособена както следва: за кафе – барче, зали за хранене, кухненски бокс, санитарен възел.”  в Административна сграда № 2 на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, находяща се в гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Монтевидео” № 21”.

2. Предназначение на обекта: Заведение за хранене, с цел подобряване условията за работа на магистрати и служители, което да отговаря на следните условия:

2.1. Да организира обедно предлагане на храни за служителите, като се предлагат минимум 2 бр. супи, 3 бр. ястия, салати, аламинути и десерти с добро качество и разнообразни всеки ден;

2.2. Цените на предлаганите за служителите асортименти да не надвишават 15% върху калкулираните по рецептурник стойности на вложените стоки по борсови (доставни) цени;

2.3. Да се предлагат богат асортимент от топли и студени безалкохолни напитки, натурални сокове, закуски, сладкарски изделия, сандвичи, ядки, бонбони, цигари и др. при надценка до 10% върху борсовите (доставни) цени;

2.4. Разходите за сервизна поддръжка, за поддръжка и ремонт на предоставените машини и оборудване, поддръжка на санитарно – хигиенните помещения, противопожарно оборудване и др. са за сметка на наемателя и не се включват в наемната цена.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: десет (10) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 1300 (хиляда и триста) лв. с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за  ел. енергия, вода и др.

6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на една месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец чрез  набирателната сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на СГП;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода и др., свързани с ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 63 CECB 9790 31E8 4719 00, BIC: CECBBGSF.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 80 (осемдесет) лева, която се внася по сметка на Софийска градска прокуратура в ЦКБ АД – клон Химимпорт: IBAN: BG 98 CECB 9790 3356 5256 00, BIC: CECBBGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30 (тридесетия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава от регистратурата на Софийска градска прокуратура, в сградата на Съдебната палата, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2,  етаж 2, в рамките на работния ден от 8,30 до 17,00 часа.

9. Заявления за участие в търга се подават в регистратурата на Софийска градска прокуратура, в сградата на Съдебната палата, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2,  етаж 2,  Срокът за подаване на заявленията е до 17 часа на 35 (тридесет и петия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35 (тридесет и петия) ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа със  служител на СГП, тел. 02/80 81 225; 02/8081205 – Е. Кралева и Рачо Павлов

11. Търгът ще се проведе на 7(седмия) ден след изтичане на срока, посочен в т.10 в сградата на Софийска градска прокуратура, Съдебната палата, адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, етаж 2,  зала № 75  от 10,00 часа.