12 Март 2015 г.

Обществена поръчка "Публична покана 9039680 с предмет "Услуги по текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура" електронна преписка ОПИ - 4/12.03.2015

Сподели

       Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по текущата поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура.

       Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 27100 (двадесет и седем хиляди и сто) лева без включено ДДС.

       В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е включена и стойността за извършване на услугата в случай на придобиване на МПС от страна на Възложителя през срока на действие на договора.

       Срок за изпълнение на обществената поръчка – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

Връзка към АОП

Тръжна документация