Обществена поръчка "Публична покана 9038978 с предмет "Доставка на копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска градска прокуратура" електронна преписка ОПИ-3/17.02.2015"

Обществена поръчка провеждана при условията на Глава 8а от ЗОП за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на копирна хартия".
Предметът на обществената поръчка включва доставка на копирна хартия, като доставките се извършват ежемесечно и при необходимост, след направена писмена заявка от упълномощени лица от страна на Възложителя. Количеството на копирната хартия е посочено в техническата спецификация, неразделна част от поканата, като същото е прогнозно и не е обвързващо за Възложителя.

 

 

Връзка към АОП

Уведомление за прекратяване на обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия "

Тръжна документация