14 Януари 2015 г.

Обществена поръчка "Публична покана 9038019 с предмет "Извършване на професионални преводачески услуги от Български на чужди езици и от чужди на български език" електронна преписка ОПИ - адм.№ 57/14.01.2015"

Сподели

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от
български на чужди езици и от чужди на български език под формата на
писмени преводи на официални документи и други книжа при производства
във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела,
екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, както и др.
официални документи. Писмените преводи ще се извършват от и на следните
чужди езици:                                                                                              ^

1-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански.

П-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки,
словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски;

Ш-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски,
норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански,
латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски).

IV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски,
арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други.

 

За осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство, до

утвърждаване на списъците за съдебни преводачи и прилагане на Наредба № Н-
1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на
правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2104г.), Възложителят може да
възлага писмен превод и на други документи по дела. Наредбата не се прилага
за извършваните писмени преводи от и на съответния чужд език, във връзка с
международно правното сътрудничество, предварителните проверки,
междуинститзщионалното взаимодействие и други дейности, извън водените в
Република България наказателни, административни и граждански
производства.

В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство,
преди изготвяне на превода, преводачът следва да се яви пред разследваш;ия
орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1,
т. 1, т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на
преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки,
участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач.

Вризка към АОП

Тръжна документация