14 Март 2011 г.

Относно наказателно дело от общ характер срещу Л. Н.

Сподели

Във връзка със засиления обществен и медиен интерес относно наказателно дело от общ характер срещу Л. Н. прокуратурата на Р България внася следните уточнения:

На 27. 03. 2008 г. Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд ...

Във връзка със засиления обществен и медиен интерес относно наказателно дело от общ характер срещу Любомир Николов Ников прокуратурата на Р България внася следните уточнения:

1. На 27. 03. 2008 г. Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Л. Н., за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т.1 вр. чл. 310 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 220, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 201, пр. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Към обвинителния акт са внесени общо 51 тома материали по извършеното разследване. На 03. 11. 2008 г. в Софийска градска прокуратура са получени материалите по делото с определение на СГС НО 4-ти състав, с което съдебното производство е било прекратено и материалите са върнати за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

2. С оглед констатациите на съдията-докладчик, както и за установяване на допълнителни факти от значение за изясняване на производството от фактическа страна, към досъдебното производство са били присъединени още 50 тома с материали. Назначена е нова тройна съдебно-счетоводна експертиза, като експерти са ангажирани нови вещи лица, които не са взели участие при изготвяне на наличните по делото експертизи. За изготвяне на заключението по тази експертиза вещите лица са проучили около 120 тома с материали, извършили са и насрещни проверки на място с обекти свързани с общинска фирма „Озеленяване” ЕАД. След получаване на заключението от тази експертиза СГП е изменила обвинението по отношение на Л. Н. от чл. 203 НК в такова по чл. 219, ал. 4, алт. 2 вр. ал.3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, след което на 16. 07. 2010 г. СГП повторно е внесла в СГС обвинителен акт срещу Л. Н. по чл. 219, ал. 4, алт. 2 вр. ал.3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК.

3. С определение от 10.01.2011 г., изведено от СГС на 07.03.2011 г. и получено в СГП на 09.03.2011 г., съдията докладчик е прекратил съдебното производство и е върнал материалите по делото на СГП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

4. В законоустановения срок на 14. 03. 2011 г. СГП е изготвила частен протест. Мотивите за него са следните: според наблюдаващия прокурор в обвинителния акт подробно са отразени времето, мястото на извършване на престъплението, както и участието на обвиняемия в него. Изчерпателно са описани броя на сделките и конкретно е посочена сумата, съставляваща общата стойност на причинената щета на „Озеленяване” ЕАД. Постановлението за частично прекратяване от 07. 01. 2010 г. е било връчено на обвиняемия – факт, установяващ се от протокола за разпит, където това е изрично отразено и удостоверено от обвиняемия с подписа му. СГП счита, че на досъдебната фаза на наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до накърняване правата на обвиняемото лице, поради което е внесла частния протест за разглеждане в Софийски апелативен съд.