СГП протестира решение на КЕВР за цените на водата в 13 общини

29 Август 2022 г.

          Софийска градска прокуратура (СГП) протестира решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цените на водата в общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

          Върховна административна прокуратура (ВАП) изпрати по компетентност на Софийска градска прокуратура (СГП) административна преписка на КЕВР относно нейно решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г., с което:
- се одобрява бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Бургас („В и К“ ЕООД гр. Бургас) за дейността му като оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“;
- се утвърждават, считано от 01.08.2022 г. цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2022 г. и се одобряват цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г. – 2026 г.;
- се приема анализ за социалната поносимост на цените на В и К услугите за всяка година от бизнес плана и се определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана както и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

          На 29.08.2022 г. СГП протестира пред Административен съд София – град решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на КЕВР, като упражни правомощията си по чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България, респ. чл. 16, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК).

          Според СГП решението е незаконосъобразно и е поискана неговата отмяна. Също така СГП е направила особено искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на КЕВР, тъй като в противен случай изпълнението на протестираното решение би причинило значителна и труднопоправима имуществена вреда на жители на област Бургас, изразяваща се в заплащане на изключително завишени цени за "ВиК услуги".

          СГП е застъпила становище в протеста, че са извършени следните нарушения:

  1. Съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВИКУ) изречение последно, бизнес-плановете се представят със становища от съответните общини. В Решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на КЕВР няма данни за представени становища за бизнес-плана за периода 2022 г. – 2026 г. от общините от област Бургас.
  2. Съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВИКУ в бизнес-плановете трябва да има направен технико-икономически анализ на съществуващото положение. В Решение № БП-Ц- 17/29.07.2022 г. на КЕВР няма направен технико-икономически анализ на състоянието във „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас към текуща дата, вкл. и получените и усвоени средства по Оперативна програма „Околна среда“ по проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, и тяхното влияние при изпълнението и определянето на целевите нива на показателите за качество съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗРВИКУ.
  3. В Решение № БП-Ц-17/29.07.2022г. на КЕВР няма посочени данни и информация за начина на определяне на размера на общите загуби във водоснабдителната система съгласно чл. 9, ал. 4 от ЗРВИКУ, по години в рамките на периода на бизнес-плана 2022 г. – 2026 г.
  4. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРВИКУ КЕВР при определянето на цените на ВиК услугите трябва да се ръководи и от принципите за възстановяването на икономически обоснованите разходи. При определянето на разходите за възнаграждения на персонала на дружеството, съответно осигуровките за тях, както и при определянето на разходите за електрическа енергия, включени в цените на ВиК услугите не е спазен посоченият принцип.

      4.1    Разходите за възнаграждения, съответно начислени осигуровки върху тях - числеността на персонала, за който са изчислени не са съобразени с изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 15 от ЗРВИКУ, т.е не са обвързани с намаляването на броя на потребителите, които ползват съответната услуга.

  1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВИКУ при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на "ВиК услугите" Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 от закона и от социалната поносимост на цената на "ВиК услугите". КЕВР неправилно е определила новите цени за социално поносими, като не е ползвала необходимите данни от Националния статистически институт.

          Съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВИКУ, "социална поносимост на цената на "ВиК услугите"" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

          Ползваните от КЕВР данни относно доходите на жителите на област Бургас за извършването на анализ на социалната поносимост на цените на "ВиК услугите" са неотносими. Не е ясно как КЕВР е определила средно месечния доход на лице от домакинство за годините: 2022 г. - 2026 г.