25 Юни 2021 г.

Заявление за издаване на удостоверение за водени наказателни производства

Сподели

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ ЗА ОБРАЗУВАНИ И НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОВДИГНАТИ ОБВИНЕНИЯ В СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

 1. Удостоверения за наличие или липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и/или повдигнати обвинения, се издават след подаване на следните документи:
  - заявление по образец съгласно Приложение № 1 и Приложение  № 4, подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител с изрично писмено пълномощно;
  - оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса по Тарифа № 1;
  - документ за самоличност на заявителя (или упълномощен негов представител) - за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.
 1. Заявлението, ведно с приложения към него документ за платена такса, се приемат от служител от служба „Обща регистратура и деловодство“ в СГП.

 2. Удостоверения се издават след заплащане на дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Тарифа № 1).

 3. Дължимата такса по Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева се заплаща по следния начин:
  а) по банкова сметка на Софийска градска прокуратура: ЦКБ АД, клон – Централен, IBAN: BG63 CECB 9790 31E8 4719 00, BIC: CECBBGSF, основание за превод: „такса за издаване на удостоверение”.
  б) чрез ПОС терминално устройство - на обособеното работно място за обслужване на граждани, намиращо се в в Информационен център, бул. „Витоша“ № 2, Партер, стая 79.

Заверен препис от удостоверение се издава след заплащане на дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева. 

 1. Изготвените удостоверения се предоставят лично на заявителя или упълномощен негов представител.

 2. Удостоверенията се издават до петдневен срок от подаване на заявлението и се получават в Информационния център на СГП, гр. София, бул. „Витоша” № 2, партер, стая 79.

 3. Ако удостоверението не е получено от лицето или упълномощен представител в 7-дневен срок от издаването му, същото следва да бъде архивирано като неактуално и при явяване на лицето или упълномощен представител да бъде подадено ново заявление по реда, описан по-горе.

 4. Ако удостоверението ще се ползва в чужбина, заявителят следва да го представи във Върховна касационна прокуратура за заверка на оригиналния документ.

 5. Заявленията за издаване на удостоверения по чл. 147 от ППЗЗКИ се подават пред Национална следствена служба.

 6. Заявители могат да бъдат само физически лица, спрямо които се отнася исканата информация.


МОЛИМ ГРАЖДАНИТЕ ДА ИЗПИСВАТ ЧЕТЛИВО /ПО ВЪЗМОЖНОСТ С ПЕЧАТНИ БУКВИ/ ТРИ ИМЕНА