Формуляри и образци

Такси:

  • При подаване на молба за удостоверение, гражданите заплащат такса в размер на 2 /два/ лева.
  • Таксата за издаване на удостоверение се заплаща на място.

Образци на молби и жалби:

Mолба за издаване на удостоверение за работа от районна прокуратура / 28.5 KB
Молба за издаване на заверен препис на постановление / 29.5 KB
Жалба до Районна прокуратура - Кюстендил / 31.0 KB
Жалба срещу постановление за отказ / 32.0 KB