Конкурси

Сподели

8 Април 2021 г.
Конкурс за длъжността „съдебен администратор“ в Районна прокуратура – Кюстендил, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

В изпълнение на заповед №РД-04-393/07.04.2021г.  на ИФ Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Кюстендил и на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и чл. 94, ал. 2 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/ се обявява конкурс за назначаване на един съдебен служител на длъжност „съдебен администратор“ в администрацията на Районна прокуратура гр. Кюстендил.

8 Април 2021 г.
Конкурс за назначаване на един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ в администрацията на Районна прокуратура - гр. Кюстендил

В изпълнение на заповед №РД-04-390/07.04.2021г. на ИФ Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура /РП/ гр. Кюстендил и на основание чл. 94, ал. 2 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/ се обявява конкурс за назначаване на един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ в администрацията на Районна прокуратура Кюстендил.

 

Конкурсът за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ е прекратен, съгласно заповед № РД-04-408 на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - гр. Кюстендил.

8 Април 2021 г.
Подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „шофьор-призовкар“ в Районна прокуратура – гр. Кюстендил

В изпълнение на заповед № РД-04-391/07.04.2021г. на ИФ Административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Кюстендил и на основание чл. 100а, ал. 3 от Правилника за администрацията на ПРБ се обявява подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „шофьор-призовкар“ в Районна прокуратура – гр. Кюстендил, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда.

/Обявата е оповестена в бюрото по труда гр. Кюстендил./

8 Април 2021 г.
Подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „чистач-призовкар“ в Районна прокуратура – гр. Кюстендил

В изпълнение на заповед № РД-04-392/07.04.2021г. на ИФ Административния  ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Кюстендил и на основание  чл. 100а, ал. 3 от Правилника за администрацията на ПРБ се обявява подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „чистач-призовкар“ в Районна прокуратура – гр. Кюстендил, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда.

/Обявата е оповестена в бюрото по труда гр. Кюстендил./