Регистри и декларации

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Кюстендил за 2018 г.

Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
4 Евелина Димитрова Административен секретар 09.05.2019 Декларация
1 Веселинка Керелска Завеждащ служба „Регистратура и деловодство” 09.05.2019 Декларация
2 Теодора Стоилова Съдебен деловодител 09.05.2019 Декларация
13 Татяна Ангелова Съдебен деловодител 15.05.2019 Декларация
7 Малинка Фильова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
10 Силвия Малинова Съдебен деловодител 13.05.2019 Декларация
5 Елвира Йорданова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
12 Силвия Костова Съдебен архивар 15.05.2019 Декларация
3 Винка Златкова Главен специалист "АД" 09.05.2019 Декларация
8 Гинка Ангелова Главен счетоводител 10.05.2019 Декларация
11 Кирил Радев Призовкар 15.05.2019 Декларация
9 Милена Сергилова Младши специалист счетоводител 15.05.2019 Декларация
6 Милена Илиева Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Кюстендил за 2018 г.

Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Евелина Димитрова Административен секретар 10.05.2019 Декларация
2 Веселинка Керелска Завеждащ служба „Регистратура и деловодство” 10.05.2019 Декларация
3 Теодора Стоилова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
4 Татяна Ангелова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
5 Малинка Фильова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
6 Силвия Малинова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
7 Елвира Йорданова Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
8 Силвия Костова Съдебен архивар 10.05.2019 Декларация
9 Винка Златкова Главен специалист "АД" 10.05.2019 Декларация
10 Гинка Ангелова Главен счетоводител 10.05.2019 Декларация
11 Кирил Радев Призовкар 10.05.2019 Декларация
12 Любомир Клечков Шофьор-призовкар 10.05.2019 Декларация
13 Татяна Димитрова Куриер 10.05.2019 Декларация
14 Милена Сергилова Младши специалист счетоводител 10.05.2019 Декларация
15 Милена Илиева Съдебен деловодител 10.05.2019 Декларация
16 Йорданка Начева Чистач 10.05.2019 Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Кюстендил

Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Евелина Димитрова Административен секретар 01.06.2018 Декларация
2 Веселинка Керелска Завеждащ служба „Регистратура и деловодство” 01.06.2018 Декларация
3 Марияна Борисова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
4 Теодора Стоилова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
5 Татяна Ангелова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
6 Малинка Фильова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
7 Силвия Малинова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
8 Елвира Йорданова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
9 Силвия Костова Съдебен архивар 01.06.2018 Декларация
10 Винка Златкова Главен специалист "АД" 01.06.2018 Декларация
11 Гинка Ангелова Главен счетоводител 01.06.2018 Декларация
12 Даниела Атанасова Главен счетоводител 01.06.2018 Декларация
13 Кирил Радев Призовкар 01.06.2018 Декларация
14 Милена Сергилова Младши специалист счетоводител 11.12.2018 Декларация
15 Милена Илиева Съдебен деловодител 05.02.2019 Декларация

Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в РП Кюстендил

Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Евелина Димитрова Административен секретар 20.06.2018 Декларация
2 Веселинка Керелска Завеждащ служба „Регистратура и деловодство” 20.06.2018 Декларация
3 Марияна Борисова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
4 Теодора Стоилова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
5 Татяна Ангелова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
6 Малинка Фильова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
7 Силвия Малинова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
8 Елвира Йорданова Съдебен деловодител 20.06.2018 Декларация
9 Силвия Костова Съдебен архивар 20.06.2018 Декларация
10 Винка Златкова Главен специалист "АД" 20.06.2018 Декларация
11 Гинка Ангелова Младши специалист счетоводител 20.06.2018 Декларация
12 Даниела Атанасова Главен счетоводител 20.06.2018 Декларация
13 Кирил Радев Призовкар 20.06.2018 Декларация
14 Йорданка Начева Чистач 20.06.2018 Декларация
15 Любомир Клечков Шофьор-призовкар 20.06.2018 Декларация
16 Татяна Димитрова Куриер 20.06.2018 Декларация
17 Милена Сергилова Младши специалист счетоводител 07.12.2018 Декларация
18 Милена Илиева Съдебен деловодител 17.12.2018 Декларация

Списък на служители с неподадени декларации по чл.35 ал.1 по ЗПКОНПИ

Всички съдебни служители от Районна прокуратура гр.Кюстендил са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в законоустановения срок.