12 Юли 2016 г.

Приложение № 2- Оферта

Сподели

 

 

     

 

  Приложение №2     

 

ДО АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ГР. СИЛИСТРА

 

ОФЕРТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН  ПРОКУРОР,

 

 След запознаване с изискванията на обществената поръчка с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”.

 

           Долуподписаният/ата, в качеството си на представител на:

 

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

 

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Служебно лице за контакт: Трите имена, ЕГН, телефон, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ...............................................................

 

2. ...............................................................

Данни за банковата сметка:

 

Обслужваща банка:..................................................................

 

IBAN...................................................................

 

BIC......................................................................

 

Титуляр на сметката:........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

I. Заявявам, че подавам оферта при условията, обявени за участие и приети от мен. И ще изпълним следното:

        1.Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е  ................ .

        2. Предлаганият от нас гаранционен срок за всички дейности   е ………………, определен по Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

   3. При поява в гаранционните срокове на дефекти,  в срок до ………..  след уведомяването ни, се задължаваме да отстраним на дефектите в минималния технологично необходим срок.

        4. Ние предлагаме, ако бъдем избрани за изпълнители, да изпълняваме обществената поръчка при следните условия:

            4.1. Влаганите от нас продукти ще отговарят на БДС.

            4.2. Ще спазваме всички норми за безопасност

        5. Задължавам се да спазвам всички условия на възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, посочени в Техническата спецификация.

       6. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. .....................................................................................................................................................................2.....................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

II. Предлаганата от нас цена е:

  1. Цена за изпълнение на поръчката е в размер на  ...................... лв. без ДДС /словом: .........лева/ или .................... лева с ДДС /словом: .............................. лева/.

        

Посочената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката, включва всички разходи за изпълнението и, и  остава не променена за целият срок на действие на договора.

 

  1. Общата предлагана цена е образувана от:

           2.1.Цена за подмяна на дограма -  ..............лв. без ДДС или ....................лева с ДДС, съгласно   КСС- приложение №1.

            2.2. Цена за строително-монтажни дейности /текущ ремонт/ -....................лв. без ДДС или ...................лева с ДДС, съгласно  КСС- приложение №1.

 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на цифрите.

  1. Начин на плащане - 
    1. Окончателно- в 20 дневен срок, след приемане на обекта.
  2. Срок на валидност на офертата .................................

 

Приложения:

  1. Приложение № 1-  КСС за строително –монтажни  работи

 

 

 

 

Дата

............................./ ............................/

Име и фамилия

................................................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

................................................................................................................

 

 

 

Изготвил:  В.М гл.счетоводител