12 Юли 2016 г.

Приложение №3 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Сподели

Приложение №3

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7  от Закона за обществените поръчки

 

Долуподписаният /-ната/                                                                                                  , качеството ми на            _______________________ на                                                                  

(посочете длъжността) (посочете наименованието на участника)

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление                                                                                                                               - участник в процедура със събиране на не по-малко от три оферти, с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”.

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

Не съм/съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитран съм/ за:

  1. Престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
  2. Престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
  3. Не е/ е  налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

При промяна на горепосочените обстоятелства съм длъжен да уведомя Възложителя в 7 дневен  срок от настъпването им.

 

 

                                    г.                                                            Декларатор: ­                               

(дата на подписване)                                                                                                                                  (подпис)

 

 

 

 

 

  • Оставя се вярното