27 Март 2024 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2023 година.

21 Март 2023 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2022 година.

17 Март 2022 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2021 година.

7 Април 2021 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2020година.

7 Април 2021 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2019 година.

25 Февруари 2019 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2018 година.

30 Март 2018 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2017 година.

24 Април 2017 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2016 година.

30 Март 2016 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2015 година.

15 Април 2015 г.

Доклад за дейността на Окръжна прокуратура Силистра през 2014 година.