22 Юли 2016 г.

Доклад

Сподели

Утвърждавам:

Административен ръководител

Окръжен прокурор:

                               Т.Ж                 

 

 

Д О К Л А Д № 1/22.07.2016 г.

На основание чл.53 ал.1 т. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на на обществените  поръчки

От

М.Б. – съдебен администратор за дейността на длъжностните лица, определени със Заповед № 179/12.07.2016 г. на административен ръководител –окръжен прокурор на ОП гр.Силистра за  разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в процедура със събиране на не по - малко от три оферти за възлагане на поръчка с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”.

      На 21.07.2016 г., 10часа в гр.Силистра, ул.Илия Блъсков № 7 в изпълнение на Заповед № 179/12.07.2016 г. се проведе заседание на длъжностните лица за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

Работата на длъжностните лица е отразена в протокол № 1/21.07.2016 г.

 Определените длъжностни лица решиха да бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”:

 

  1. Класираният на първо място участникГ. С. ЕООД гр.СИЛИСТРА, с предложена най-ниска цена от   22 533.25лв.  без ДДС.

 

Длъжностните лица предлагат със същия да се сключи договор за възлагане на поръчка за ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра.

 

 

 

                                                               Съдебен администратор:

                                                                                                       М.Б.