8 Септември 2015 г.

Покана за доставка на мебели за нуждите на Окръжна прокуратура Силистра

Сподели

ПОКАНА

На основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки,  Административният ръководител на Окръжна прокуратурата гр. Силистра отправя покана към всички заинтересовани лица да представят оферта за доставка на мебели за нуждите на Окръжна прокуратура при следните условия:

Предмет: Доставка на мебели за нуждите на  Окръжна прокуратура Силистра

Изискванията към изпълнението на поръчката са следните:

Срок на изпълнение – от датата на сключване на договора до 23.10.2015г.

Прогнозната стойност на поръчката е като следва: до 9833лв. без ДДС.

Технически изисквания: Доставката следва да съответства на изискванията, установени в приложение № 1. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30дни. Гаранционният срок на доставените мебели не може да бъде по-кратък от 24 месеца, считано от датата на монтажа на мебелите. Време за отстраняване на рекламации – до 10 работни дни от момента на уведомяването.

Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик  лично в деловодството  или по пощата на адрес :  Окръжна прокуратура гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков №7”. Върху плика участникът  посочва  адрес за кореспонденция, телефон,електронен адрес и предмет на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти: до  17:00 ч. на 15.09.2015 г.

Офертата трябва да съдържа:  Данни за лицето, което прави предложението: удостоверение за актуално състояние/справка от търговския регистър заверено с подпис и печат, административни сведения (Приложение № 2), Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3), техническо предложение - Приложение № 1).

 Достъп до обекта се осигурява по искане на участниците .Лице за контакти -   Марияна Белева 086/817170 Веселка Маргаритова 086/817167, ценово предложение - предлаганата цена да не включва ДДС.

Оценката на офертите на участниците ще се извърши по критерий за оценка  „най-ниска цена".

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 16.09.2015 г. в 10:00 ч. в Окръжна прокуратура гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков №7”, от длъжностни лица, определени със заповед.

На участникът, определен за изпълнител ще бъде предложено сключване на договор. Плащането по договора ще бъде извършено по банков път след извършване на доставката , подписване на приемо-предавателен протокол и срещу издадена фактура.

Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на интернет страницата на Окръжна прокуратура гр. Силистра http://prb.bg/opsilistra/bg/, раздел „Профил на купувача“.

Административен ръководител: Т.Желев