27 Юли 2016 г.

Договор за възлагане на поръчка

Сподели

ДОГОВОР  № 16

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

Днес 27.07.2016 г. в гр.  Силистра,  между:

1.  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - Силистра, със седалище и  адрес на управление – гр. Силистра, ул.”Илия Блъсков” № 7, ЕИК 1218173090529 ИН по ДДС BG121817309, представлявано от административния ръководител – окръжен прокурор Т. Ж., наричано по долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. Г. С. ЕООД – Силистра, със седалище и адрес на управление: ул.„ Ф. Т. „№ 15 ,  ЕИК 202880238 ИН по ДДС BG202880238, представлявано от  - Управител Г. И., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, чл.53 от Вътрешните правила за управление  на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура гр.Силистра и във връзка с  възлагане на поръчка с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:“ Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”, се  сключи  настоящия договор за следното:              

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, при условията на настоящия договор, ремонтни работи по видове, количества  и цени в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор.

2. Изпълнението на ремонтните работи обхваща количествата и видовете работи, посочени в Техническата спецификация и КСС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от договора.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да извърши СМР, подробно описани по вид, количество, качество и единични стойности в количествено - стойностната сметка от офертата, пълното описание на обекта, представляващи неразделна част от договора.           

 II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Срокът  за изпълнение на  поръчката  е 30.09.2016г.,считано от датата на подписване на същия.

2. Място на изпълнение – административната сграда на Окръжна прокуратура- гр. Силистра, ул. Илия Блъсков № 7 и на Окръжен следствен отдел гр.Силистра, ул. Илия Блъсков № 1 

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1.Общата стойност на Договора е в размер до 22 533.25лв. без ДДС (словом: Двадесет и две хиляди петстотин тридесет и три лева и 0.25лева) без ДДС и до 27 039.89 лв. с ДДС, (словом: Двадесет и седем хиляди и тридесет и девет и 0.89лева ) с ДДС.

2. При възникване на непредвидени работи, неразривно свързани с предмета на договора, те се доказват с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Плащането по договора, се извършва на база на двустранно подписан протокол /образец № 19/ за установяване на действително извършените и приети строително-монтажни работи в пълен обем и качество.

4. Изплащането на всички суми ще се извършва по банков път с платежно нареждане  по сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 20-дневен срок от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи данъчната фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При липса на осигурено финансиране от Възложителя, срока за извършване на плащането се увеличава пропорционално на времето за финансиране.

5.  Плащането ще се извършва по банков път в срока по ал.4. При промяна в обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

IBAN: BG85TTBB94001526609882

BIC: TTBBBG22

Банка: SG Експресбанк АД гр.Силистра

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ:

1. Стартиране на дейностите започва с подписване на договора.

2. Приемането на изпълнението ще се извършва с подписване на протокол от  двете страни.

ІV. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото по всяко време да проверява изпълнението на СМР в количествено и качествено изражение.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до строителния обект и необходимите условия на работа.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури цялостен технически контрол при изпълнение на видовете СМР от Договора. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена при условията и в сроковете на настоящия договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише протокола, удостоверяващ окончателно завършване на СМР и изпълнението на договора:

М. Б. – Съдебен администратор тел.086/ при отсъствие : В. М. тел.086/

V. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

         1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на договора в размера и по начин, определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извърши възложените СМР в срок и с качество в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертата му и при спазване на нормативните и договорно установените технически параметри и стандарти.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол върху лицата, чрез които извършва възложената му по настоящия договор работа, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава или неизпълнение на договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на договорените работи.

vІ. гаранционни срокове и условия

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да осигури гаранционно поддържане в гаранционен срок от 60 /шестдесет/ месеца, определен по Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се в последствие дефекти, в  60 месечния гаранционен срок  .

3.За появилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 1 (Един) ден след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефекти в минималния технологично необходим срок.

4. Гаранционния срок започва да тече от деня на подписване на протокол за приемане на извършените  строително - монтажните работи по договора.

 

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ  НА СМР

1. При  забава,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цялата сума по настоящия договор.

2. Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката, или работата му е с недостатъци,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  право  да  откаже нейното приемане и заплащане на част или цялото възнаграждение, докато изпълнителят не отстрани констатираните нередности.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  на  неустойка  в  размер  до  10 %  от стойността на поръчката, когато изработеното е обременено с недостатъци, отразени в двустранно подписан протокол.

4. (1) В случаи  по т. 2, когато отклоненията  от  поръчката или  недостатъците  на  работата  са  съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

А.) да определи  подходящ  срок, в  който  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  да поправи работата си;

Б.) да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намаления обем и качество на изработеното.

5 Когато размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по-голям от размера на неустойките, се дължи по-голямата сума.

6. Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този Договор се събират по реда на действащото законодателството.

VІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

           1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.

2. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

    3. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

         4. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

5. В срока по ал. 2 страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна официалния документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

6. По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

7.Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

8.В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

9.Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност, може да прекрати изцяло или отчасти договора.

 ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:                                                                                              

          1. Настоящият договор се прекратява:

а). с изтичане на срока на договора  или с неговото изпълнение;

б). по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в). при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, установена от страните по договора;

г) с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при пълно неизпълнение, а също  и при  частично, лошо или  забавено изпълнение от другата страна, съгласно условията на чл. 87 – чл. 88 от ЗЗД.

2. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7 /седем/ дневно писмено предизвестие до другата страна и има право на претенции за неустойка, по условията на настоящия договор.

  X.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всички съобщения между страните по договора се изготвят в писмена или  сканирана  форма. Когато някоя от страните промени адреса си, без да уведоми за това другата страна, всички съобщения се считат връчени, когато са изпратени на стария адрес.

2.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

         3. За неуредените въпроси в настоящият договор или възникнали спорове се прилага действащото българско законодателство.

4. При спорни въпроси относно тълкуването и изпълнението на договора и при непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора до компетентния съд.

5. Адреси за делови контакти:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име Окръжна прокуратура гр.Силистра

Адрес гр.Силистра, ул. Илия Блъсков 7

ЕИК/БУЛСТАТ 1218173090529  ИН по ДДС BG121817309

Е-mail адрес: [email protected]

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име Галакси строй ЕООД гр.Силистра

Адрес гр.Силистра, Филип Тотю 15

ЕИК/БУЛСТАТ 202880238  ИН по ДДС BG202880238

Е-mail адрес: [email protected]

            6. Неразделна част от този договор са оферта, придружена от количествено-стойностна сметка и график на дейностите.

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА                 ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД

гр.Силистра                                            гр.Силистра

 

Административен ръководител-               

Окръжен прокурор :                                   Управител:

 

                             Т.Ж.                                                Г. И.

 

 

Гл.счетоводител:

                            В.М.