12 Юли 2016 г.

Покана

Сподели

    Утвърдил:

    Административен ръководител

    Окръжен прокурор:                                                  ДО

                                          Т.Ж                                  …………………………

 

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Окръжна прокуратурата гр. Силистра на основание Заповед № 179/12.07.2016 на административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура  гр. Силистра Ви кани да представите оферта при следните условия:

1.Предмет на поръчката:Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”.

2. Изискванията към изпълнението на поръчката са следните:

  • Срок на изпълнениеот датата на сключване на договора до 30.09.2016г.
  •  Място на изпълнение – в сградите на ул.“ Илия Блъсков” № 7 и ул. “ Илия Блъсков” № 1  в град Силистра.
  •  Технически изисквания към изпълнението на поръчката: качествено изпълнение на ремонтните дейности, съгласно техническата спецификация и  гаранционен срок на извършените СМР, определен по Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
  • Начин на плащане – по банков път, след приемане на извършените СМР  с приемо-предавателен протокол и издадена фактура в рамките на 20 календарни дни.
  • Срок на валидност на офертите – не по малко от 30дни;

3. Прогнозната стойност на поръчката е като следва:

до 11717лв. без ДДС – Ремонт на санитарни помещения  

до 11005лв. без ДДС -  Подмяна на дограма

4. Офертата следва да се представи в Окръжна прокуратура гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков №7”, деловодство, най-късно до 17:00 ч. на 20.07.2016 г. и трябва да съдържа:

  • Опис на приложените документи - подписан от участника;
  • Копие на удостоверение за актуално  състояние – заверено с подпис и печат;

Декларация съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2  и т. 7 от ЗОП, подписана от

  • представляващия, съгласно актуалната му регистрация;
  • Оферта -съдържаща техническо предложение, съгласно техническата спецификация и КСС и ценово предложение/предлаганата цена да не включва ДДС/;

5.Оценката на офертите на участниците да се извърши по
критерий за оценка „най-ниска цена".

6.Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 21.07.2016 г. в 10:00 часа в Окръжна прокуратура гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков №7”, от длъжностните лица, определени със заповед № 179/12.07.2016г.

 

        За допълнителна информация и оглед на обектите: лице за контакт Веселка Маргаритова гл.счетоводител , тел: 086/817 167.

Приложения:

1.Приложение № 1- Техническа спецификация и КСС;

2. Приложение № 2- Оферта;

4. Приложетие № 3- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

 

Длъжностни лица : 1.                                                           2.                                       3.