12 Юли 2016 г.

Заповед откриване на процедура

Сподели

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА

З А П О В Е Д

179

Гр.Силистра, 12.07.2016 год.

 

На основание чл.5, ал.2, т.7, чл.20 ал.4 т.1 от ЗОП и чл.53 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, докладна записка на съдебен администратор 12.07.2016г., становище на гл.счетоводител от 12.07.2016г.  и необходимостта от извършване на текущи ремонти по административните сгради на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр.Силистра

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА със събиране на не по - малко от три оферти за възлагане на поръчка с предмет: Текущ ремонт на сградите на Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра:”Ремонт на санитарни помещения  и подмяна на дограма на административните сгради на   Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел гр. Силистра ”.

ІІ. Изискванията към изпълнението на поръчката са следните:

1. Срок на изпълнение – от датата на сключване на договора  до 30.09.2016г.

2. Място на изпълнение – в сградите на ул. “ Илия Блъсков” № 7  и ул. “ Илия Блъсков” № 1  в град Силистра.

3. Прогнозната стойност на поръчката е като следва:

до 11717лв. без ДДС – Ремонт на санитарни помещения   

до 11005лв. без ДДС -  Подмяна на дограма

4. Технически изисквания към изпълнението на поръчката:

    4.1.  качествено изпълнение на ремонтните дейности, съгласно техническата спецификация

    4.2.  гаранционен срок на извършените СМР- определен по Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 

ІІІ. Оценката на офертите на участниците да се извърши по критерий за оценка най-ниска цена”.

ІV. ОПРЕДЕЛЯМ следните длъжностни лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите:

Г. В. – прокурор ОП

М. Б. – прокурорски помощник

В. М. – гл.счетоводител

Резервни длъжностни лица – Г. И. – мл.специалист счетоводител, М. Д – служител по сигурността на информацията

V. За събиране на офертите длъжностните лица да изпратят в срок до 14.07.2016 г. писмени или сканирани  покани до не по-малко от три фирми, чиято дейност е свързана със строително-ремонтни работи.

VІ. Офертите трябва да съдържат:

   1.  Опис на приложените документи - подписан от участника;

   2.  Копие на удостоверение за актуално  състояние – заверено с подпис и печат;

   3. Декларация съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2  и т. 7 от ЗОП, подписана от представляващия, съгласно актуалната му регистрация;

  4.Оферта -съдържаща техническо предложение, съгласно техническата спецификация и КСС и ценово предложение/предлаганата цена да не включва ДДС/;

Предложенията да се представят в непрозрачен запечатан плик, лично от кандидатите или от упълномощени от тях представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика задължително се посочват: данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция и телефон, по възможност и факс.

При приемане на предложенията, върху непрозрачния запечатан плик се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като данните се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

VІІ. Поканата да съдържа следните данни:

1. наименование и адрес на Възложителя;

2.описание на предмета на поръчката, включително  срок, място на  изпълнение , изисквания и прогнозна стойност;

3.начин на  плащане: по банков път, след приемане на извършените СМР  с приемо-предавателен протокол и издадена фактура в рамките на 20 календарни дни.

4. критерий за оценка „най-ниска цена”;

5. срок на валидност на офертите – не по малко от 30дни;

6. срок и място за получаване на офертите: до 17,00 часа на 20.07.2016г.

7. дата, час и място на отваряне и разглеждане на офертите: 10,00 часа на 21.07.2016г., Окръжна прокуратура гр. Силистра  -  ул. „ Илия Блъсков” № 7.

Предложенията за участия се приемат в деловодството на Окръжна прокуратура гр.Силистра, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, в срок до 20.07.2016г. VІІІ. Длъжностните лица, определени в т. ІV от заповедта в срок до 22.07.2016г. да съставят и представят за утвърждаване протокол за събирането,разглеждането и оценката на офертите, който да съдържа следната информация:

1. датата на отваряне на офертите;

2. брой на събраните оферти и наименованието на лицата, които ги предлагат;

3. резултатите от разглеждането и оценката на офертите;

4. предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител;

5. имената и подписите на длъжностните лица.

ІХ. Определям М. Б.съдебен администратор в Окръжна прокуратура гр.Силистра, на основание чл.53, ал.1, т.2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в срок до 25.07.2016г. да представи за утвърждаване доклад, в който мотивирано се предлага да бъде избрана една от офертите.

Х. Определям В. М. – гл.счетоводител в Окръжна прокуратура град Силистра за длъжностно лице, което да отговаря за изготвянето на документацията и събирането на предложенията, както и съхраняването на документацията до изтичане срока за подаване на офертите.

 

Препис от заповед да се връчи за сведение и изпълнение на длъжностните лица, за които се отнася.

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                            ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                                                                                               Т. Ж

Длъжностни лица:

1. Г. В.

2. М. Б.

3. В. М.

4. М. Б

5. Г. И.

6. М. Д.