Галя Славчева Маринова

Образование: 1998 г. - Бургаски свободен университет, специалност „Право“

Трудов стаж в органите на съдебната власт:

03.02.2020 г. – до настоящия момент – заместник-административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София
2015 г. – 2020 г. – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас
2006 г. – 2015 г. – прокурор в Районна прокуратура – Бургас
1999 г. – 2006 г. – следовател в Окръжна следствена служба – Бургас

Обучения:

2018 г. – Стаж, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение в Евроюст гр. Хага, Кралство Нидерландия

2017 г. – Стаж по Програма за обмен на магистрати от ЕС – Европейска мрежа за съдебно обучение, гр. Бари, Италия

С Решение по т. 8 от Протокол № 1/22.01.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Галя Маринова е назначена за заместник-административен ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

  

 

Емил Велков Петров

Образование: 2007 г. - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистратура по специалност „Публична администрация“

1998 г. Университет за национално и световно стопанство, специалност „Право“

1988 г. Висше военно училище „Васил Левски“, офицер в Българска армия, профил „Мотострелкови войски“, инженер по специалност „Двигатели с вътрешно горене“

 Трудов стаж в органите на съдебната власт:

24.02.2020 г. – до настоящия момент – заместник-административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София
2018 г. – 2020 г. – заместник-административен ръководител на Софийска градска прокуратура
2016 г. – 2018 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура
2002 г. – 2016 г. – прокурор в Районна прокуратура – Враца
2000 г. – 2002 г. – младши прокурор в Районна прокуратура – Враца

Стаж извън органите на съдебната власт:

1988 г. – 2000 г. офицер в Българска армия, Сухопътни войски и военна полиция

Обучение: 2017 г. Международна академия по правоприлагане (ILEA), САЩ

С Решение по д.т. 22 от Протокол № 5/12.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Емил Петров е назначен за заместник-административен ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

 

 

Чавдар Тонев Железчев

Образование:  2000 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  специалност „Право“.

 Трудов стаж в органите на съдебната власт:

26.02.2024 г. – до настоящия момент – заместник – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София

2017 г. – 2024 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура. Със Заповед № РД-07-1030/13.10.2023 г. на главния прокурор е командирован да изпълнява функциите на прокурор в отдел 01 „Специализиран“ във ВКП за срок от 6 месеца, считано от 23.10.2023 г.

2003 г. – 2017 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура

2002 г. – 2003 г. – младши прокурор в Софийска районна прокуратура

2001 г. – 2002 г. – младши прокурор в Софийска районна прокуратура

2000 г. – 2001 г. – съдебен кандидат – ОС – гр. София

С Решение по т.5 от Протокол № 5/14.02.2024 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Чавдар Железчев е назначен за заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор  в Апелативна прокуратура – София.