Отчет за дейността на Апелативна прокуратура - София за 2010 г.

През отчетния период общият брой преписки, по които са работили прокурорите от апелативния регион, е бил 148 013 /при 158 359 преписки за 2009г/.

От всички контролни органи, предмет на статистическите наблюдения, най-голям е броят на сигналите на Агенция Митници, което съставлява 57% от броя на общообразуваните преписки.От тях по 20% са образувани досъдебни производства.

Висок е броят на преписките, образувани по сигнали на НАП - 38%. По около 1/5 от сигналите на НАП са образувани досъдебни производства.

По сигнали на ДАНС са образувани 22 досъдебни производства.

Решени са 132 145 преписки /89,3%/ при 141 672 /89,5%/ за 2009г., а останали несвършени – 15 868 преписки при 16 687 за 2009г.

По 28 174 бр. от решените преписки са образувани досъдебни производства. По 66768 бр. преписки или 50,5% от общия брой на решените преписки, е постановен отказ от образуване на досъдебно наказателно производство. По компетентност на други органи са изпратени 6 983 бр. преписки.

Само от Апелативна прокуратура гр.София през годината са наблюдавани общо 13 013 бр.преписки /при 15140 бр. за 2009 г./, от които новообразувани са 5391 бр. Решени са 12 861 бр.преписки, от които 11 669 бр. в срок до 3 дни, а 1111 бр. преписки са решени в срок до 1 месец.

Броят на инстанционните преписки за периода е 5055, което съставлява 3,4 % от общия брой преписки. Забелязва се известно увеличение на броя на инстанционните преписки спрямо 2009 г., когато същите са 4373 бр., или 2,8% от общия брой. Инстанционните преписки само в АП гр.София са 1977 бр.

Наблюдаваните през 2010 г. в апелативния район досъдебни производства са 140 644 при 147 963 досъдебни производства за 2009 г.

От новообразуваните 61 138 бр. ДП, по 32 670 бр.ДП, производствата са започнати от разследващия орган по реда на чл. 212 ал.2 от НПК с изготвяне на протокола за първото процесуално-следствено действие.

През отчетния период в апелативния район, от разследващия орган са приключени общо76 785 бр. ДП, при 89 059 бр. ДП за 2009 г. и 85 334 бр. за 2008 г.

В края на 2010г. несвършени са останали 16,9 % от общия брой досъдебни производства при 18,7% за 2009г., което сочи на една изключително положителна тенденция на намаляване броя на „старите” производства и за ускоряване на разследването по новообразуваните дела.

От общо наблюдаваните140 644бр. дела, 122 225 бр. са разследвани от разследващ полицай /дознател/, което представлява 86,9%, при 87.3 % за 2009г. Само 18 079 дела са разследвани от следователи.

Нараснал е относителния дял на разследваните от прокурор дела - 0,24% при 0,11 % за 2009г.

През отчетната година от прокурор са решени общо 107 194 бр.ДП, което съставлява дял от 76,2 % от общонаблюдаваните 140 644 бр. ДП.

Отново най-голям е делът на прекратените дела - 53 603 или 50% от общия брой решени от прокурора при 47,7% за 2009г. От тях поради изтичане на предвидения от закона давностен срок - 74,8% , при 76,8% за 2009г.

Незначително е намалял относителния дял на спрените досъдебни производства – 35 190 или 32,8% при 38% за 2009г. От тях 4 900 досъдебни производства са водени срещу известен извършител.

Нараснал е процентът на достигналите до съд дела – 17 257 или 16,1% при 13,5% за 2009г.

Общият брой на внесените: обвинителни актове за апелативния район е 11 074 бр.; споразумения – 4 093 бр., предложения за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78А от НК - 2 128 бр. За предходната 2009 г. общо внесени в съда са 16 275 досъдебни производства, от които с обвинителни актове - 10 178; 4 289 - със споразумения и 1 902 - с предложения по чл.78А от НК за апелативния район.

През отчетния период, средно 478,82 прокурори са взели участие в 57 581 съдебни заседания по 40 100 наказателни дела или средно в персонален план 120,3. За сравнение през 2009 г. 477,58 прокурори са участвали в 56 014 съдебни заседания, или средно по 117,3 бр. в персонален план.

Броят на осъдените лица е 16 491 при 16 404 лица за 2009 г.

През 2010 година от съдилищата в района на Софийски апелативен съд са произнесени общо 759 оправдателни присъди. През 2008 година те са били 736, а през предходната 2009 г. - 766.

През 2010 г. с влезли в сила присъди са били оправдани 469 лица.

През отчетната година в прокуратурите от апелативния район са получени за изпълнение общо 12 025присъди и споразумения /по лица/ при 13 115присъди и споразумения за 2009г. и 13 285присъди и споразумения за 2008г.

Приведените в изпълнение присъди са общо 11 948 или 99% от получените присъди.

Общият брой на незадържаните лица по изпратените присъди с наказание „лишаване от свобода” е 367, при 362 лица за 2009 г. и 291 за 2008 г.

Внесени са 1243 предложения по реда на чл.306 НПК.

Изготвени са 63 предложения по чл.70 и 71 НК, при 57 предложения за 2009г и 41 – за 2008 г.

По отношение на 237 лица е прекъсвано изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” по реда на чл.448 ал.1 НПК.

Нараснал е броят на лицата задържани над срока на наложеното им наказание „лишаване от свобода” – 33 лица, при 25 лица за 2009 г. и 61 лица за 2008г. Основната част от тях - 25 лица по присъди на Софийска районна прокуратура. Подобряването на дейността на прокурорите в тази област несъмнено би рефлектирало върху броя на заведените искове по реда на ЗОДОВ.

През отчетната година прокурорите са взели участие в 2 348 производства във връзка с изпълнение на наказанията /глава 35 НПК/, по които са проведени 2 965 съдебни заседания /в дни/, при 2005 производства за 2009 г., проведени в 654 заседания.

През 2010 г. за района на Апелативна прокуратура – София са образувани общо 1 698 преписки за налагане на принудителни мерки.

Внесени са общо 736 /при 694 за 2009 г. и 704 за 2008 г./ предложения и искания в съда, от които 51% са уважени /302 по чл.155 от ЗЗ и 72 по 89 НПК/.

През 2010 г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура – София са участвали общо 2 566 дни в съдебни заседания по внесени предложения и искания за налагане на принудителни мерки по 1 313 дела.

През отчетната 2010 г. прокурорите от административните отдели при седемте окръжни прокуратури и Софийска градска прокуратура от района на Апелативна прокуратура – София са участвали общо в 6 718 съдебни заседания, в които са разгледани 15 673 административни дела, от които 11 532 първоинстанционни дела, 4 026 касационни дела, 84 частни производства и 31 дела за възобновяване по ЗАНН. Решени са общо 5 564 дела.

През 2010 г. общият брой на получените и образувани преписки по надзора за законност за района на Апелативна прокуратура – София е 5274. От тях по инициатива на прокурор са образувани 3 927, по искане на граждани и организации 1 347 преписки.

През отчетния период – 2010 г. прокурорите в Апелативна прокуратура – София, работещи по гражданско-съдебния надзор са участвали общо в 206 броя заседания по граждански дела.

Изготвени са общо 80 броя касационни жалби срещу въззивни решения на Софийски апелативен съд, всички дела по ЗОДОВ, с които е осъдена Прокуратурата на Р. България. Този брой е почти два пъти по голям от касационните жалби подадени през 2009г. – 43 броя. От всички подадени касационни жалби 11 броя не са били уважени от ВКС, а останалите 69 броя все още не са разгледани или чакат решения по същество.